ٱندازٱ یاری عومران

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تٱرایی سازٱیا پیچساٛ جۊر ایسگا فٱزایی مؽن زایاراٛیی موستٱلزم دٱرکؽ قیلٛ د تٱئلٛیلٛ سازٱیا ئٱ

ٱندازٱیاری عومران یٱکؽ د تٱلٛؽا ٱندازٱیاری ئٱ، کاْ ڤ تٱرایی، ڤیرداری ۉ ساخت سازٱیا تبیعی ۉ مٱسنۊیی شامل جادٱ‌یا، پول‌یا، کانال‌ؽا، سٱدؽا ۉ ساختموݩ‌ؽا مؽ پٱردازٱ. د لٛهاز دماداری، ٱندازٱیاری عؤمران دما ٱندازٱیاری جٱنڳ، دۏئمی نزام ٱندازٱیاری ڤ شمار مؽا ۉ ایسنؽا ٱندازٱیاری عومران، هٱد ڤاسل ٱندازٱیاری نزامی ۉ ٱندازٱیاری غاٛرنزامی هساو مۊئٱ. ٱندازٱیاری موهیت زهشت، ٱندازٱیاری ژئوتکنیک، ژئوفیزیک، ژئودزی، ٱندازٱیاری هٱمل ۉ نٱقل، دونسمٱنیا زمیݩ، دونسمٱنیا جٱڤی، ٱندازٱیاری قانۊنی، ٱندازٱیاری شٱئری، ٱندازٱیاری هیدرولیک، دونسمٱنی مٱڤاد، ٱندازٱیاری سازٱیا دٱریایی، دیڤونداری ساهلؽا، نٱقشٱڤرداری ۉ ٱندازٱیاری سازٱ د جۏملٱ تٱلٛؽا دونسمٱنی هؽسن کاْ ڤ باٛئبۊد پرۉژٱیا ٱندازٱیاری عومران کومٱک مؽکٱن.

لئونارد اویلر تئوری کمانش ستۊنؽا ناْ کٱشف کرد.


سرچشمٱ[آلشتکاری]