ٱندازٱ یاری

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجوساخت تۊربین نؽازمٱن هومکاری ٱندازٱیارؽایؽ د رشتٱیا موختٱلف هؽ.

ٱندازٱیاری ڤ کارگیری دونسمٱنیا ئٱ ڤا ڤ کار گرتن قانۊنؽا تبیعٱت ۉ فیزیکی ڤ مٱنزۊر ساخت ۉ تٱرایی مٱڤاد، ساختارؽا، ماشین‌ؽا، ٱڤزار ۉ سیستم‌ؽا یا پٱردازش‌ؽا. شٱخسؽ کاْ د رشتٱ ٱندازٱیاری تٱئسیلٛ کردٱ ناْ ٱندازٱیار مۉئٱن.


سرچشمٱ[آلشتکاری]