ٱقٱلٛیئٱت

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ٱقٱلٛیئٱت یا جٱرغاٛ ٱقٱلٛیٱت، هشارٱ ڤ دٱساٛ د ٱفراد ٱ کاْ موتفاڤت د ٱکسریٱت جامعاٛیی هؽسن کاْ بؽشتر قودرت اْجتمایی ناْ د دٱس دارٱن.

سرچشمٱ[آلشتکاری]