ولات

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

ولات جاگه یی یه که چن گله آستون یا ولاتچه هان دش.

نشقه توپوگرافی هوم بست اوروپا
بهرکنون سیاسی ولاتیا اوروپا ری نشقه

سرچشمه[ڤیرایئشت]

ویکی پیدیا انگلسی