واشینگتن دی. سی.

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

چوٙأ:جعوه دونسمنیا شهر ولاتیا یک گرته امریکا واشینگتن دی سی یه گل د شهریا ولاتچه واشینگتن و یه گل د شهریا ولات ولاتیا یک گرته امریکا ئه.

ویرگارچه[ڤیرایئشت]

ای شهر د سال 1871 زایشتی دروس بیه و د نوم جورج واشینگتن اولین سرکومره ولاتیا یک گرته امریکا که وه فراماسون بیه میا.

اموری[ڤیرایئشت]

د لحاظ تولید ناخالص مئن ولاتی ای شهر تئنا خوش 75 میلیارد دلار درآمد داره که انازه ولات مراکش د شمال هوم پیوند افریقائه.

جاگه یا دونسمنی و رئزیشتی[ڤیرایئشت]

اولین جاگه نوم دیار دونسمنی مینجاون ان آی اچ که مینجاون ره دیاری مئن جوریا خودصلاداری ولاتیا یک گرته امریکائه دونسمنیجایا گپ و نوم دیاری هان د ای شهر که ونونن:

رئتن و اومائن[ڤیرایئشت]

واشینگتن مترو نوم قطار مئن شهری واشینگتنه.

د ای لا و او لا ای شهر سه گل فرودگا نوم دیار هئ.

  • فرودگا مئن زایاره ای دالس واشینگتن د ولاتچه ویرجینیا

شهریا خوئر حنه[ڤیرایئشت]

عسگدونی[ڤیرایئشت]

سرچشمه[ڤیرایئشت]