هۊش مٱسنۊیی

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Kismet، یاٛ روبات ڤا مهارٱتؽا اْبتدایی کومولٱیٱکی[۱]

هۊش مٱسنۊیی، هۊش سانعی یا هۊش ماشینیاْنڳلٛیسی:Artificial Intelligence) ڤ هۊشؽ کاْ یاٛ ماشی د شرایت جۊرڤاجۊر د خوش نشوݩ ماٛئٱ، گوتٱ مۊئٱ. ڤ جۊرؽ تر هۊش مٱسنۊیی ڤ سیستمؽایؽ گوتٱ مۊئٱ کاْ مؽ تونٱ ڤاکنشؽایؽ جۊر رٱفتارؽا هۊشمٱن آیمی جۊر دٱرک شرایت پیچسٱ، شبی سازی بیٱ فرایٱنؽا فگری ۉ شؽڤٱیا اْستدلالی آیمی ۉ جوئاو موئٱفٱق ڤ ڤنو، ڤیرگیری ۉ گرتن دونسمٱنی ۉ اْستدلال سی هٱلٛ مٱسئلٱیا ناْ داشتٱ بۊئٱن.بؽشتر نۏئشتٱیا ۉ مٱقالٱیا مٱربۊت ڤ هۊش مٱسنۊیی ڤٱ ناْ ڤ داسوݩ (دانش شناخت ۉ تٱرایی عاملؽا هۊشمٱن) تٱریف کردنٱ.[۲][۳]

هۊش مٱسنۊیی ناْ بایٱد عٱرسٱ ڤلٱ تٱلاقی ۉ مولاقات یاٛ منٱت د دونسمٱنی‌یا، دونسمٱنیا، ۉ فنؽا قاٛئیم ۉ جدید دونس. ریشٱیا ۉ ایدٱیا ٱسلی ڤٱ ناْ بایٱد د فٱلسفٱ، زڤوݩ شناسی، رؽازیات، ڤیرشناسی، عسٱب شناسی، فیزیولوژی، تئوری کونترول، اْئتمالات ۉ بهینٱسازی مناٛی کرد ۉ کارگراییا جۊرڤاجۊر ۉ فراٛ د دونسمٱنیا رایانٱ، دونسمٱنیا موهٱندسی، دونسمٱنیا زهشت شناسی ۉ پزشگی، دونسمٱنیا کومولٱیٱکی ۉ فرٱ د دونسمٱنیا تر دارٱ.

د زڤونؽا بٱرنومٱنیسی هۊش مٱسنۊیی مۊئٱ ڤ لیسپ، پرولوگ، کلیپس ۉ ڤیپی اْکسپرت هشارٱ کرد.

یاٛ «عامل هۊشمٱن» سیستمؽ ئٱ کاْ ڤا شناخت موهیت دۉرڤٱر خوش، شانس موئٱفٱقیئٱت خوش ناْ دما تٱئلؽلٛ ۉ بٱررسی ٱفزایش ماٛئٱ.[۴] جان مٱکارتی کاْ کلٱمٱ هۊش مٱسنۊیی ناْ د سال ۱۹۵۶ ڤ کار گرت، ڤٱ ناْ «دونسمٱنی ۉ موهٱندسی ساخت ماشینؽا هۊشمٱمن» تٱریف کردٱ.

هۊش مٱسنۊی د دونسمٱنی پزشگی ایسنؽا ڤ خاتر تیچساٛیی دونسمٱنی ۉ پیچسٱتر بیئن فرایٱن تٱسمیم گیری، ڤ کار گرتن سیستمؽا اْتلاعاتی ڤ خسۊس سیستمؽا هۊش مٱسنۊیی د تٱسمیم گیری، اْهمیئٱت بؽشترؽ پاٛدا کردٱ. هۊش مٱسنۊیی تیچساٛیی دونسمٱنی د هۉزٱ پزشگی ۉ پیچساٛیی تٱسمیمؽا مورتٱبت ڤا دؽاری ۉ دٱرموݩ - ڤ عبارٱتؽ زهشت آیم - تڤٱجۏ موتخٱسسؽا ناْ ڤ اْستفادٱ د سیستمؽا لٛادرار تٱسمیم گیری د اْمۊر پزشگی جٱلب کردٱ. ڤ اؽ دلٛیلٛ، اْستفادٱ د ٱنڤا موختٱلف سیستمؽا هۊشمٱن د پزشگی ری ڤ ٱفزایش ٱ، ڤ جۊرؽ کاْ ایسنؽا تٱسیر ٱنڤا سیستمؽا هۊشمٱن د پزشگی مۉرد موتالعٱ قرار گرتٱ.

ڤیرگارچٱ[آلشتکاری]

کارگراییا[آلشتکاری]

آزمۊن تورینگ[آلشتکاری]

تٱریف ۉ تبیعٱت هۊش مٱسنۊیی[آلشتکاری]

فٱلسفٱ هۊش مٱسنۊیی[آلشتکاری]

اوتاق چینی[آلشتکاری]

چتۉر ڤ کار گرتن هۊش مٱسنۊیی[آلشتکاری]

سرچشمٱ[آلشتکاری]

  1. "Kismet". MIT Artificial Intelligence Laboratory, Humanoid Robotics Group. http://www.ai.mit.edu/projects/humanoid-robotics-group/kismet/kismet.html. 
  2. Legg, Shane; Hutter, Marcus (2007-06-25). "A Collection of Definitions of Intelligence". arXiv:0706.3639 [cs]. 
  3. خٱتا جاگٱ:نامعتور <ref> سردیس; هیچ نیسسه یی سی چیا نوم نیائه دیار نکرده:1
  4. اؽ تٱریف کاْ ڤ پایٱ گرتن، ڤاکنش، موهیت ۉ هدٱفؽا ئٱ؛ اْرائٱ بیٱ ڤ دٱس Russell & Norvig, 2003