ھومیاری:نوٙمگە

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
(ڤاگأردوٙنی دهومیاری:نوٙمگە)
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

آشنا بییئن ڤا ڤیرایئشت کاری د ڤیکی پئدیا

پورسایئشتیا | پئیڤأند گئرئتئن ڤا ئیما

سی راس کئردئن یئ گئل بألگە تازە نوم بألگە نە د جأڤە هاری ڤارئد بأکیت.


Crystal Clear app xmag.svg

دوڤارتە نییأری ڤیکی پئدیا

Nuvola apps chat.png

رأڤئشتیا پئیڤأند گئرئتئن و هومیاریا

Scanner bw.png

جانیایا

Postscript-viewer.svg

سأرچئشمە یا و نومگە یا

Nuvola apps filetypes.svg

شوروٙ

Nuvola apps edu miscellaneous.svg

رأڤئشت ڤیرایئشت ڤیکی پئدیا

Nuvola apps edu languages.svg

دأرآسوٙنە کاریاریا

Crystal Clear app ktip.png
نکتهٔ روز...

د ڤالئریاری و نئسأنئن ویکی‌پدیا:نکته روز ئیمانە هومیاری بأکیت