هندسٱ نااوقلیدسی

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو


نمۊدار شمارٱ ۱ - شؽڤاتؽ د ساْ هالٱت ٱسلی د سالفٱ هندسٱیا نااوقلیدسی.

هندسٱیا نااوقلیدسی د موتالعٱ قیلٛتر موزۊ تٱڤازی د هندسٱ اوقلیدسی پاٛدا بینٱ. دۏ نیمکر موڤازی عٱمۊد ڤ پارٱ خٱت PQ ناْ د نمۊدار شمارٱ ۱ د نٱزار باٛئیرٱ. د هندسٱ اوقلیدسی فاسلٱ (عٱمودی) باٛن دۏ نیمکر ڤٱختؽ کاْ ڤ لٛا راس جیلٛ موهٱرؽم فاسلٱ P تا Q باقی مٱنٱ؛ ڤلی د ٱڤلؽا سٱدٱ نیزٱئم دۏ هندسٱ تر پیشنهاد بی. یٱکؽ هندسٱ هزلولوی (د کلٱمٱ یۊنانی هیپربولیک ڤ مٱنی «موبالغٱکردن») کاْ د ڤٱ فاسلٱ باٛن نیمکرؽا فارۏتر ماٛرٱ ۉ یٱکؽ تر هندسٱ باٛیزٱڤی کاْ د ڤٱ فاسلٱ رٱتٱرٱتٱ کٱم مۊئٱ ۉ سٱرٱنجوم نیمکرؽا یٱکتری ناْ مۉئرٱن.

هندسٱ نااوقلیدسی دماتر ڤ دٱس گائوس ۉ ریمان د قالب هندسٱ کولٛی تر بٱست داٛئٱ بیئن. هاٛ یٱ هندسٱ کولٛی تر ٱ کاْ د نگٱرٱ نسبیٱت عام ٱینشتین اْستفادٱ بیٱ. د هندسٱ نااوقلیدوسی کوملۊسی زڤایا مؽنی موسٱلٱس ۱۸۰درٱجٱ نؽ. سی مسال ٱر زلعؽا موسٱلٱس هزلولوی ئٱ کوملۊس زٱڤایا مؽنی هیچ ڤٱخت ڤ ۱۸۰درٱجٱ نمؽرٱسٱ ۉ کٱمتر هؽ. هٱمچنی ٱر هندسٱ باٛیزٱڤی بۊئٱ هیچ ڤٱخت ۱۸۰ درٱجٱ نمۊئٱ بٱلکاْ بؽشتر هؽ.سرچشمٱ[آلشتکاری]