هائیتی

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
Flag of Haiti.svg

هائیتی ولاتی هئ که ها د مینجا امریکا. پاتخت وه پورتو پرنس هئ. چوٙأ:ولاتیا امریکا