هائیتی

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Flag of Haiti.svg

هائیتی ولاتی هئ که ها د مینجا امریکا. پاتخت وه پورتو پرنس هئ. چوٙأ:ولاتیا امریکا