نیکانیک

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
Bouncing ball strobe edit.jpg

نیکانیک یه گل د لشکیا دونسمنی سریشت دونسمنی یه که جمشتیا ماده و آز یایی که باعث موئن وه جمشتدار بوئه وارسکاری می که.


سرچشمه[ڤیرایئشت]