نیکانیک

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Bouncing ball strobe edit.jpg

نیکانیک یه گل د لشکیا دونسمنی سریشت دونسمنی یه که جمشتیا ماده و آز یایی که باعث موئن وه جمشتدار بوئه وارسکاری می که.


سرچشمه[ڤیرایشت]