نیسموٙن

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

نیسموٙن هومبأراڤأرە ڤا ئو دأسە ڤأت و ڤاجیایی کئ د ڤأت و ڤاجیا عادی بیتأرە و سأردیارتأرە و خألک ڤئنوٙنە مینجا خوشوٙ ظأفت و رأفت کاری می کأن و د حأنئن و ئشنأفتئنئ ڤئنوٙ حالئشوٙ آلئشت بوٙە د حال و بال بیتأری و حئس غأم یا شادی نە د خوش مئیرە.

توضی سی نیسموٙن[ڤیرایئشت]

ڤیرگارچە[ڤیرایئشت]

بهر بنی نیسمون وا سیل وه روشت شلک منی[ڤیرایئشت]

بیت (گوتنی)[ڤیرایئشت]

نأثر(نئسئنی)[ڤیرایئشت]

آلشتگریا نیسمون[ڤیرایئشت]

د دی کلی و خلک منی نیسمون نه چنی بهر بنی می کن

 • جئنی
 • ریشه دار
 • نمایشتی
 • آموزشتی


متل[ڤیرایئشت]

گپ متل[ڤیرایئشت]

آرنگیا نیسنی هنی[ڤیرایئشت]

نماشت نامه[ڤیرایئشت]

نیسمون گوتنی[ڤیرایئشت]

آلشتگیریا نیسمونی هنی[ڤیرایئشت]

آلشتگریا نیسمونی[ڤیرایئشت]

نوم گه آلشتگریا نیسمونی[ڤیرایئشت]

 • خودزنئی نومه، خاطره، خودزندگینامه معنوی
 • زنئی نوشت
 • ویرمنیا روزانه
 • نیسمون برقی
 • گوتارمنیا برده
 • افگار، گوته یا حکیمونه
 • متل
  • نیسمون بچه یا
  • نیسمون کمیک
  • گپ متل جنایی
   • گپ متل کارآگاهی
   • گپ متل ماجراجویی
  • افسانه، فولکلور
  • خیال
  • نیسمون گوتیک
  • متل ویرگارمن
  • ترس
  • گپ متل طبی
  • متل رازینه دار
  • گپ متل فلسفی
  • گپ متل سیاسی
  • گپ متل دل رئته ای
   • متل دل رئته ای ویرگارمن
  • ساگا، ساگای حونواده یی
  • هزلیات، هجویات
  • متل دونسمنی و تخیلی
  • متل هیجودار
  • بألابارئشت


چالئشمأنی نیسموٙنی[ڤیرایئشت]

سأرچئشمە[ڤیرایئشت]