نونتابوری

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نونتابوری
นนทบุรี
آستوݩ
Impact Arena Muang Thong Thani
Official seal of نونتابوری
نشوݩ
Thailand Nonthaburi locator map.svg
پاتٱخت نونتابوری
دۉلٱت
 • فرماندار چون چوئن بونیانوسات
 • تٱپسن نفۊس
راساگٱ گاتی گات اْستاندارد تایلٱند (یۊ تی‌ سی +۷)
رازینٱ پوستی 11xxx
رازینٱ تلٛفوݩ 02
پلاک ماشیݩ นนทบุรี
رٱڤٱندیٛاری 1561
ٱندوم بانکوک بیئن 1943
جگا بییٛن د بانکوک 1946

نونتابوری نوم یٱکیٛ د آستونیٛا ڤلات تایلٱند ٱ کاْ پاتٱختش شٱئر نونتابوری ئٱ. ایٛ آستون یٱکیٛ د آستونیٛا میٛنجایی ڤلات تایلٱندٱ کاْ ڤا آستونؽا ساموت ناخون پراکان ، چانگ ڤات نونتابوری، چانگ ڤات ناخون نایوک مۊئٱن ڤ راساگٱ بۊدایی کاْ د سال 1946 زارۊیی رٱڤٱندؽاری بییٱ. هومسایا اؽ آستوݩ فرا ناخون سی آیوتتایا، پاتون تانی، بانکوک ۉ ناخون پاتومن. پاتٱخت اؽ آستوݩ یٱعنی نونتابوری نوئا د شٱئر بانکوک پورنوفۊس تری شٱئرٱ کاْ ها د ڤلات تایلٱند.

ڤیرگار[آلشتکاری]

آستوݩ نونتابوری د سٱدٱ شومزئم زارۊیی رٱڤٱندؽاری بییٱ کاْ د اۏ گات ڤ دما یاٛ رۊستا بییٱ کاْ دش مؽ گوتنٱ تالات خۊئان د گات شایی پراسات تونگ یاٛ تونلٛ سی نزیک بیؽن د اۏ گلٛال چائو فرا کٱنٱ بی. اۊساْ ڤ اؽ گلال اوما سی اؽ تونلٛ کاْ ایساْ اؽ تونلٛ هٱن هٱم کار مؽکٱ را دمایی اؽ گلال یاٛ را آسونتر بی کاْ دٱسرسی دۏشمنؽا شایی اۏ سلسلٱ ناْ د پاتٱختش یٱعنی آیوتتایا فرٱ نزیکتر مؽکرد سی یٱ بی کاْ پاتٱختش اؽ آستوݩ ناْ بوردن سی یاٛ قلٛا.

ڤلاتشناسی[آلشتکاری]

اؽ آستوݩ ها د شمال ٱفتاونشیݩ شٱئر بانکوک و اؽ آستوݩ ها د لا گلال چائو فرایا ۉ اؽ آستوݩ یٱکؽ د بٱئرجایا راساگٱ بانکوک متروپولیت نٱ. کشاڤٱرزی د اؽ آستوݩ فرٱ نازارٱ سی یٱ کاْ زمینؽا اؽ آستوݩ فرٱ هاسلخیزن و دشو چؽا خۊئی بار مؽا. نشوݩ دیارکوݩ اؽ آستوݩ د یٱکؽ د یاٛ بٱئرجا و یاٛ قلٛا ڤیرگارمٱن گرتٱ بییٱ.

بٱئرکرد دیڤونکاری[آلشتکاری]

Map of Amphoe

اؽ آستوݩ 6 تا مٱهدۊدٱ (آمفوئاْ) دارٱ کاْ هر کوم د ڤنو سریٱک 52 تا زیربٱئرجا دارن ۉ د کول اؽ آستوݩ 433 تا رۊستا دارٱ.

  1. موئاْ آنگ نونتابوری
  2. بانگ کروآی
  3. بانگ یایی
  1. بانگ بوئا تونگ
  2. سای نوئی
  3. پاک کرت

ڤلاتگردی[آلشتکاری]

اؽ آستوݩ د ڤیر ۉ بٱڤٱرجا ڤلاتگردی فرٱ نازارٱ. هر سالاْ شادینٱیا فرٱ نازاری د اؽ آستوݩ برگوزار مۊئٱ چی شادینٱیا هاری. شادینٱ مونگ سونگ کران کاْ اؽ شادینٱ د کۏ کرت کاْ خوش ها د آمفوئاْ پاک کرت رٱڤٱندؽاری مۊئٱ ۉ اؽ شادینٱ د یاْ هٱفتٱ نوئاتر د آڤریل برگوزار مۊئٱ کاْ د ای شادینٱ مراسم سونٱتی ما دؽارکنوݩ برگوزار مۊئٱ. میڤٱیا ۉ بازارؽا نونتابوری کاْ د ای شادینٱ میڤٱیا بلاجڤی و جۊر ڤا جۊری فوروختٱ مۊئٱ ۉ د اؽ شادینٱ فرٱ رٱنڳ بازی مۊئٱ ۉ فرٱ رٱنڳینٱ. بازسسن کلاسیک ما کاْ یٱکؽ د بازسسنؽا سونٱتی د ڤلات ت تایلٱندٱ کاْ فرٱ هامیندار سی خوش دۏرس کردٱ.

سرچشمٱ[آلشتکاری]