نومگٱ ڤلاتؽا د دیجا نفۊس

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نٱشقٱ نفۊس جهوݩ د سال ۲۰۱۹
یاٛ کارتوگرام نفۊس جهوݩ د سال ۲۰۱۸
دٱرسٱد نفۊس جهوݩ د سال ۲۰۱۷

اؽ گوتار نومگاٛ د ڤلاتؽا ۉ قلٱمرۉیا دیسسٱ ڤ پایٱ نفۊس ٱ. د اؽ نومگٱ نوم ڤلاتؽا موستٱقل، قلٱمرۉیا دیسسٱ مٱسکۊنی ۉ د قرؽ مۉردؽا ڤلاتؽا تاباٛ ڤ ٱساس اْستاندارد ایزو ۳۱۶۶-۱ اوئردٱ بیٱ. سی مسال پاتشایی یٱکاگرتٱ بریتانیا ۉ قلٱمرۉ دیسسٱ ڤ ڤٱ ڤ تۉر یاٛ نهاد ڤاهد فٱرز بینٱ ڤلی ڤلاتؽا تاباٛ پاتشایی هولٱند ڤ تۉر جگا اوئردٱ بینٱ. هٱمچنیݩ اؽ نومگٱ شامل ڤلاتؽا ڤا جاڤٱناٛیی مٱئدۊد هٱم مۊئٱ کاْ د اْستاندارد ایزو ۳۱۶۶-۱ مۉجۊد نؽسن.

ری ڤ ری نوم هٱر ڤلاتؽ عدٱدؽ ڤ تۉر دٱرسٱد اوئردٱ بیٱ کاْ دؽاری کن میزوݩ دٱرسٱد نفۊس او ڤلات نسبٱت ڤ نفۊس جهوݩ ٱ. سامونجا ملٛٱتؽا یٱکاگرتٱ نفۊس جهوݩ ناْ ۷ ملٛیارد ۉ ۸۰۰ ملٛیوݩ نٱفٱر تٱخمین زٱیٱ.

سرچشمٱ[آلشتکاری]