نلسون ماندلا

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Nelson Mandela
Nelson Mandela on the eve of his 90th birthday in Johannesburg in May 2008
Mandela in Johannesburg, on 13 May 2008
1st President of South Africa
مٱشقۊل ڤ کار

10 May 1994 – 14 June 1999

جانشین Thabo Mbeki
F. W. de Klerk
ناٛھا د F. W. de Klerk
as State President
داٛما د Thabo Mbeki
دۊنسمنیا شخسی
ڤ دی اۊمائن Rolihlahla Mandela
1918
Mvezo, Cape Province, Union of South Africa
د دونیا رٱتن 2013
Johannesburg, Gauteng, South Africa
قۉر Mandela Graveyard
Qunu, Eastern Cape
31°48′21.8″ هارگە 28°36′52.7″ أفتوزأنوٙن / 31.806056° هارگٱ 28.614639° ٱفتۉزنۊن / -31.806056; 28.614639
زایارٱڤندی South African
پارتی سیاسی African National Congress
ڤابستاٛیی سیاسی هٱنی South African Communist Party
هومسر
بچٱیا
جاگٱ آموختارکاری
کاٛسم
دین Methodist
Known for Anti-Apartheid Movement
Awards
Notable work(s) Long Walk to Freedom
اٛمزا Signature of Nelson Mandela
دیارگٱ www.nelsonmandela.org
جانۊمیا() Madiba
Tata
Dalibunga

نلسون رولیهلاهلا ماندلا (وه دی اومائه د ۲۶ تیر ۱۲۹۷ همبایی وا ۱۸ جوئیه ۱۹۱۸ - د دنیا رئته د ۱۴ آذر ۱۳۹۲ همبایی وا ۵ دسامر ۲۰۱۳) اولین سرکومره ولات افریقا هارگه ئه که د انتخاوات خلک سالار خلکمن انتخاوه بی.

شرو زنئی[ڤیرایشت]

کاریا سیاسی[ڤیرایشت]

دسگیری و زنانی بیئن[ڤیرایشت]

آزائی[ڤیرایشت]

رابطه وا ولاتیا هنی[ڤیرایشت]

زن حاسن[ڤیرایشت]

بازنشسه یی[ڤیرایشت]

روز جهونی نلسون ماندلا[ڤیرایشت]

اومائن وه ایران[ڤیرایشت]

کتاویا و گوتاریا[ڤیرایشت]

جایزیا[ڤیرایشت]

چی یا هنی[ڤیرایشت]

شکست نحرده[ڤیرایشت]

د دنیا رئتن[ڤیرایشت]

سرچشمه[ڤیرایشت]