نفۊس شناسی

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو


نٱقشٱ ڤلاتؽا ڤ ٱساس نفۊسشو
براڤورد رۏشد نفۊس سی قٱرن بیس ۉ یٱک

نفۊس شناسی یا دموگرافی کوتؽ د دونسمٱنیا کومولٱیٱکی ئٱ ۉ موتالعٱ دونسمٱنی نفۊسؽا گٱپ د هال آلشت آیمی ئٱ. نفۊس شناسی ڤا هٱجم نفۊس ۉ تٱرکیب ۉ تیچسن سرۉکار دارٱ. اؽ دونسمٱنی اوئس بیئن، مٱرگ ۉ میر ۉ مالکنوݩ ناْ بٱرسی مؽکٱ . کوتؽایؽ د اؽ دونسمٱنی کاْ ایسنؽا اْهٱمیٱت فراٛ پاٛدا کردنٱ جۊر؛ اْنفجار نفۊس، راڤتٱ باٛن نفۊس ۉ توسعٱ اومۊری، ٱسٱر تٱنزیم هونڤادٱ، تراکوم شٱئرؽا، مالکنونؽا غاٛرقانۊنی ۉ غاٛرٱ.[۱]

علالٱ ڤ ینو ینٱ باو، ساختار ۉ تیچسن نفۊسؽا ۉ آلشتؽا ڤنو د جوئاو ڤ ڤ دیر اوماین، مٱرگ، مالکنوݩ، ۉ سالمٱنی موتالعٱ مؽکٱ.

کلٱمٱ «دموگرافی» ناْ ٱڤلی گلٛ یاٛ نڤیسیار فرانساٛیی ڤ نوم «آشیل گیارد» د سال ۱۸۵۵ د کتاو «ٱسلؽا آمار آیمی یا دموگرافی تٱتبیقی» ڤ کار گرت ۉ گوت:

«ڤیرگار سرؽشتی ۉ کومولٱیٱکی نوع بٱشٱر ڤا شناسایی رؽازی دبارٱ نفۊس ۉ جیلٛؽا ۉ ڤٱز لٛاری ۉ بدٱنی ۉ عٱقلانی ۉ ٱخلاقی ڤٱ د دموگرافی بایٱد مۉرد بٱرسی قرار باٛیرٱ.»

نفۊس شناسی آیمؽا مٱمۊلتری نوع نفۊس شناسی ئٱ ڤ تۉرؽ کاْ مٱمۊلٱن مٱنزۊر د نفۊس شناسی هاٛ او نفۊس شناسی آیمی ئٱ. نفۊس شناسی مؽتونٱ سی اْشناختن کولٛ نفۊس یاٛ جامعٱ ڤ کار رۉئٱ یا سی گرۊیا نفۊسی ڤا تٱریف خاس مسٱلٱن ڤ ٱساس سٱت سڤاد، مٱزهٱب، لٛوݩ، ملٛیٱت ۉ غاٛرٱ. د باٛن دونسمٱنیجاییا نفۊس شناسی بؽشتر ڤ داسوݩ تٱلٛؽ د مٱردم شناسی، اومۊری، یا کومولٱیٱکی شناسی اْشناختٱ مۊئٱ.[۲]

مٱردم شناسی رٱسمی مٱمۊلٱن تٱنڳؽا فرایٱندؽا نفۊسی ناْ موتالعٱ مؽکٱ د هالؽ کاْ د هالٱت تیچسٱتر اؽ دونسمٱنی مؽتونٱ فرایٱندؽا اومۊری، کومولٱیٱکی، رٱزهشتی ۉ زهشت شناسی ٱسٱرنؽا ڤ ری نفۊسؽا ناْ هٱم بٱرسی بٱکٱ.[۳]

نفۊس شناسی د کومٱک ڤ دۉلٱتؽا سی بٱرنومٱرؽزی توسعٱ ۉ د بازاریابی کارگرایی فراٛ دارٱ.

سرچشمٱ[آلشتکاری]

  1. دانشنومٱ بریتانیکا
  2. نفۊس شناسی، ڤیکی‌پدیا اْنڳلٛیسی، نۏسخٱ ۳۰ آڤریلٛ ۲۰۰۸
  3. Andrew Hinde Demographic Methods Ch. 1 ISBN 0-340-71892-7, enچوٙأ:Error-small