نزامیٛا اومۊری

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

نزام اومۊری ڤ داسوݩ یٱکؽ د موهمتری رۏکنؽا بونیان اومۊری هٱر ڤلات نٱقش فراٛ د رٱزهشت، معیشٱت ۉ پیشکرد جامعٱیا دارٱ. چیئایؽ جۊر فٱقر ۉ سرڤٱت، عدالٱت ۉ بؽ عدالٱتی ۉ اؽجاد ٱنگیزٱ فٱردی یا ناٛیئن ڤجۊد ڤٱ هٱمٱشو زؽر تٱسیر نزام اومۊری ۉ د چارچۊ ڤٱ ڤ ڤجۊد مؽان.


یاٛ نزام اومۊری جۊر نزام اومۊری سٱرمایٱداری مؽتونٱ د ٱڤٱل ڤا تکیٱ یاٛلٛائٱ ڤ اْسالٱت فٱرد ۉ ڤ رٱسمیٱت اْشناختن آزادیا نامٱئدۊد فٱردی ۉ ٱرجهیئٱت مٱنفٱیا فٱرد ڤ جٱمع، زمینٱ دۏرس بیئن ٱنگیزٱ کنشکاری اومۊری د ٱفراد ناْ ڤ ڤجۊد بؽارٱ ۉ ڤا تکیٱ ڤ مکانیسم بازار خسۊسٱن د زمینٱ تیچسن درآمد ۉ موخالفٱت ڤا دخالٱت دۉلٱت د کنشکاریا اومۊری، فٱقر ۉ تزاد تٱبٱقاتی ناْ گوسترش باٛئٱ ۉ د آخر باعس ڤارۏرٱتن نارزایٱتی ۉ کٱم بیئن ٱنگیزٱ اومۊری د قشر نارازی ۉ د نهایٱت کاهش کارایی مۊئٱ.


سرچشمٱ[آلشتکاری]