نئڤیسیار

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Stamp Anton Chekhov.jpg

نئڤیسیار کأسیە کئ کئسم ڤئ نیسأنئنە. ئی کألیمە بیشتأر سی مأتأل نیسیا خألک مأنی دارتئرە تا فیلم نوٙمە نیسیا و نأماشت نوٙمە نیسیا.

سأرچئشمە[ڤیرایشت]