میناوه کرس

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Flag of Corsica.svg

میناوه کرس نوم یه گل د راساگه یا ولات فرانسه ئه که مینجاونش شهر آجاکسیو ئه.