مۊشٱک بالستیک

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مۊشٱک بالستیک (د جۊر اْسکاد-بی)
کشیاری د مۊشٱک V-2

مۊشٱک بالستیک (اْنڳلٛیسی|Ballistic missile) مۊشٱک‌یاؽ ئٱن کاْ ها مؽرٱن تا جایا فرٱ بٱرز(کاْ اؽ بٱئرجا ڤا موتر رۊشنا ٱنجوم مۊئٱ) ۉ بوقی رٱ ناْ ڤا ڤ کار گرتن آزاْ جازبٱ زمیݩ مؽرٱن ڤا لٛا دال کاْ ڤٱ د جۊر یاٛ سقۊت ڤا رٱدیاری خۊئٱ.

هومبراوؤٱر نیسساٛ یی[آلشتکاری]

مۊشٱک بالستیک د روسی یاٛ موشینٱ دن دیوری مۊشٱک، کاْ خوش د ڤٱر گرتٱ سامونٱ رٱ دیاری کردن ۉ گونجایشتجا بوردن موهمات ٱ کاْ ٱساسٱن د زداْ دالؽا زمینی ۉ ریتراز ڤ کار گرتٱ مۊئٱ.

ڤیرگارچٱ[آلشتکاری]

ٱڤلیݩ مۊشٱک بالستیک ڤ نوم A-4 بی کاْ مٱمۊلٱن ڤا نوم مۊشٱک ڤی-۲ (هومبراوؤٱر آلمانی 2-Vergeltungswaffe ڤا مئنی «سلا اْنتقومی ۲») نوم دیار بیٱ کاْ مؽنجا سالؽا ۱۹۳۰ تا ۱۹۴۰ زایشتی ڤ دٱس آلمان نازی ۉ زؽر ڤیر ۉ باڤٱرجا ڤرنر فون براؤن د ڤرماخت سازیاری بیٱ.

جۊرا[آلشتکاری]

مۊشٱکؽا بالستیک د لٛهازاْ بورد ۉ ڤ کار گرتن دٱسٱ بٱنی مۊئٱن، ڤٱلٛی دۏبؽشتر دٱسٱ بٱنی ڤنو د پایٱ بوردشونٱ.

  • مۊشٱک جٱنڳی بالستیک کٱم بورد(اْنڳلٛیسی|Tactical ballistic missile):ڤا ٱنازٱ بورد ۱۵۰ تا ۳۰۰ کیلٛۊمتر
  • مۊشٱکؽا بالستیک TBM (اْنڳلٛیسی|Tactical ballistic missile): ڤا ٱنازٱ بورد مؽنجا ۳۰۰ تا ۳۵۰ کیلٛۊمتر
  • مۊشٱک بالستیک کٱم بورد (SRBM) (اْنڳلٛیسی|Short-range ballistic missile):ڤا بورد کٱمتر د ۱٫۰۰۰ کیلٛۊمتر
  • مۊشٱک بالستیک مؽنجا بورد(MRBM) (اْنڳلٛیسی|Medium-range ballistic missile0):ڤا ٱنازٱ بورد مؽنجا ۱٫۰۰۰ تا ۳٫۵۰۰ کیلٛۊمتر
  • مۊشٱک بالستیک بلنڳ بورد (IRBM) (اْنڳلٛیسی|Intermediate-range ballistic missile):ڤا ٱنازٱ بورد ۳٫۵۰۰ تا ۵٫۵۰۰ کیلٛۊمتر
  • مۊشٱک بالستیک رٱ تٱرک هوم پاٛڤٱن (ICBM) (اْنڳلٛیسی|Intercontinental ballistic missile): ڤا بورد بؽشتر د ۵٫۰۰۰ کیلٛۊمتر

.<refڤیکی‌پدیا اْنڳلٛیسی http://en.wikipedia.org/wiki/Ballistic_missile</ref>


سرچشمٱ[آلشتکاری]