موٙلداڤی

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Flag of Moldova.svg

موٙلداڤی یئ گئل ڤولاتە کئ ھا د أفتوزأنوٙن ھومپئیڤأند ئوروٙپا و پاتأخت ئی ڤولات شأر کیشیناڤ ە

سأرچئشمە[ڤیرایشت]