موٙلداڤی

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
Flag of Moldova.svg

موٙلداڤی یئ گئل ڤولاتە کئ ھا د أفتوزأنوٙن ھومپئیڤأند ئوروٙپا و پاتأخت ئی ڤولات شأر کیشیناڤ ە

سأرچئشمە[ڤیرایئشت]