موٙسیقار

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری

دنگ و آواز یا د عروی موسیقی یه گل هنره د دنگیا راس بیه.

بهرکنون دنگ و آواز[ڤیرایشت]

موسیقی یا دنگ و آواز فره بهرکنون داره: د پایه گات راس بیین

  1. دنگ و آواز گریگورین
  2. دنگ و آواز دوره باروک
  3. دنگ و آواز کلاسیک
  4. دنگ و آواز مدرن


د اساس راساگه دیاری کردن

(و جایا فره هنی)


سأرچئشمە[ڤیرایشت]