موٙزامبیک

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
Flag of Mozambique.svg

موٙزامبیک یئ گئل ڤولاتە کئ ھا د ھارگە أفتوزأنوٙن ھومپئیڤأند آفریقا ، پاتأخت ئی ڤولات شأر ماپوتو ە.

سأرچئشمە[ڤیرایئشت]