موٙریتانی

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
Flag of Mauritania.svg

موٙریتانی یئ گئل ڤولاتە کئ ھا د شومال أفتونئشین ھومپئیڤأند آفریقا ، پاتأخت ئی ڤولات شأر نوٙآکئشوت ە.

سأرچئشمە[ڤیرایئشت]