موٙریتانی

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Flag of Mauritania.svg

موٙریتانی یئ گئل ڤولاتە کئ ھا د شومال أفتونئشین ھومپئیڤأند آفریقا ، پاتأخت ئی ڤولات شأر نوٙآکئشوت ە.

سأرچئشمە[ڤیرایشت]