مالاڤی

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری

مالاڤی یئ گئل ڤولاتە کئ ھا د ھارگە أفتوزأنوٙن ھومپئیڤأند آفریقا ، پاتأخت ئی ڤولات شأر لیلونگڤە أ.

سأرچئشمە[ڤیرایشت]