ماداگاسکار

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

ماداگاسکار یئ گئل ڤولاتە کئ ھا د ھارگە أفتوزأنوٙن ھومپئیڤأند آفریقا ، پاتأخت ئی ڤولات شأر آنتاناناریڤو ە.

سأرچئشمە[ڤیرایئشت]