ماداگاسکار

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری

ماداگاسکار یئ گئل ڤولاتە کئ ھا د ھارگە أفتوزأنوٙن ھومپئیڤأند آفریقا ، پاتأخت ئی ڤولات شأر آنتاناناریڤو ە.

سأرچئشمە[ڤیرایشت]