ماجول:Protection banner/config

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

توضیحات این پودمان می‌تواند در ماجول:Protection banner/config/توضیحات قرار گیرد.

-- This module provides configuration data for [[Module:Protection banner]].
 
return {
 
--------------------------------------------------------------------------------
--
--                BANNER DATA
--
--------------------------------------------------------------------------------
 
--[[
-- Banner data consists of six fields:
-- * text - the main protection text that appears at the top of protection
--  banners.
-- * explanation - the text that appears below the main protection text, used
--  to explain the details of the protection.
-- * tooltip - the tooltip text you see when you move the mouse over a small
--  padlock icon.
-- * link - the page that the small padlock icon links to.
-- * alt - the alt text for the small padlock icon. This is also used as tooltip
--  text for the large protection banners.
-- * image - the padlock image used in both protection banners and small padlock
--  icons.
--
-- The module checks in three separate tables to find a value for each field.
-- First it checks the banners table, which has values specific to the reason
-- for the page being protected. Then the module checks the defaultBanners
-- table, which has values specific to each protection level. Finally, the
-- module checks the masterBanner table, which holds data for protection
-- templates to use if no data has been found in the previous two tables.
--
-- The values in the banner data can take parameters. These are specified
-- using ${TEXTLIKETHIS} (a dollar sign preceding a parameter name
-- enclosed in curly braces).
--
--             Available parameters:
--
-- ${CURRENTVERSION} - a link to the page history or the move log, with the
-- display message "current-version-edit-display" or
-- "current-version-move-display".
--
-- ${EDITREQUEST} - a link to create an edit request for the current page.
--
-- ${EXPIRY} - the protection expiry date in the format DD Month YYYY. If
-- protection is indefinite or is not set, this is the blank string.
--
-- ${EXPLANATIONBLURB} - an explanation blurb, e.g. "Please discuss any changes
-- on the talk page; you may submit a request to ask an administrator to make
-- an edit if it is minor or supported by consensus."
--
-- ${IMAGELINK} - a link to set the image to, depending on the protection
-- action and protection level.
--
-- ${INTROBLURB} - the PROTECTIONBLURB parameter, plus the expiry if an expiry
-- is set. E.g. "Editing of this page by new or unregistered users is currently 
-- disabled until dd Month YYYY."
--
-- ${INTROFRAGMENT} - the same as ${INTROBLURB}, but without final punctuation
-- so that it can be used in run-on sentences.
--
-- ${PAGETYPE} - the type of the page, e.g. "article" or "template".
-- Defined in the cfg.pagetypes table.
--
-- ${PROTECTIONBLURB} - a blurb explaining the protection level of the page, e.g.
-- "Editing of this page by new or unregistered users is currently disabled"
--
-- ${PROTECTIONDATE} - the protection date, if it has been supplied to the
-- template.
--
-- ${PROTECTIONLEVEL} - the protection level, e.g. "fully protected" or
-- "semi-protected".
--
-- ${PROTECTIONLOG} - a link to the protection log or the pending changes log,
-- depending on the protection action.
--
-- ${TALKPAGE} - a link to the talk page. If a section is specified, links
-- straight to that talk page section.
--
-- ${TOOLTIPBLURB} - uses the PAGETYPE, PROTECTIONTYPE and EXPIRY parameters to
-- create a blurb like "This template is semi-protected", or "This article is
-- move-protected until DD Month YYYY".
--
-- ${VANDAL} - links for the specified username (or the root page name)
-- using Module:Vandal-m.
--
--                 Functions
--
-- For advanced users, it is possible to use Lua functions instead of strings
-- in the banner config tables. Using functions gives flexibility that is not
-- possible just by using parameters. Functions take two arguments, the
-- protection object and the template arguments, and they must output a string.
--
-- For example:
--
-- text = function (protectionObj, args)
--   if protectionObj.level == 'autoconfirmed' then
--     return 'foo'
--   else
--     return 'bar'
--   end
-- end
--
-- Some protection object properties and methods that may be useful:
-- protectionObj.action - the protection action
-- protectionObj.level - the protection level
-- protectionObj.reason - the protection reason
-- protectionObj.expiry - the expiry. Nil if unset, the string "indef" if set
--   to indefinite, and the protection time in unix time if temporary.
-- protectionObj.protectionDate - the protection date in unix time, or nil if
--   unspecified.
-- protectionObj.bannerConfig - the banner config found by the module. Beware
--   of editing the config field used by the function, as it could create an
--   infinite loop.
-- protectionObj:isProtected - returns a boolean showing whether the page is
--   protected.
-- protectionObj:isTemporary - returns a boolean showing whether the expiry is
--   temporary.
-- protectionObj:isIncorrect - returns a boolean showing whether the protection
--   template is incorrect.
--]]
 
-- The master banner data, used if no values have been found in banners or
-- defaultBanners.
masterBanner = {
	text = '${INTROBLURB}',
	explanation = '${EXPLANATIONBLURB}',
	tooltip = '${TOOLTIPBLURB}',
	link = '${IMAGELINK}',
	alt = 'صفحه ${PROTECTIONLEVEL}'
},
 
-- The default banner data. This holds banner data for different protection
-- levels.
-- *required* - this table needs edit, move, and autoreview subtables.
defaultBanners = {
	edit = {},
	move = {},
	autoreview = {
		autoconfirmed = {
			alt = 'صفحه با تغییرات در انتظار سطح ۱ حفاظت شده‌است',
			tooltip = 'همه ویرایش‌های کاربران ثبت‌نام‌نکرده و کاربران تازه‌کار در حال انتظار برای بررسی هستند',
			image = 'Padlock-silver-light.svg'
		},
		default = {
			alt = 'صفحه با تغییرات در انتظار سطح ۲ حفاظت شده‌است',
			tooltip = 'همه ویرایش‌های کاربرانی که بازبین یا مدیر نیستند'
				.. ' در حال انتظار برای بررسی هستند',
		}
	}
},
 
-- The banner data. This holds banner data for different protection reasons.
-- In fact, the reasons specified in this table control which reasons are
-- valid inputs to the first positional parameter.
--
-- There is also a non-standard "description" field that can be used for items
-- in this table. This is a description of the protection reason for use in the
-- module documentation.
--
-- *required* - this table needs edit, move, and autoreview subtables.
banners = {
	edit = {
		blp = {
			description = 'برای صفحه‌هایی که جهت ترویج رعایت'
				.. ' سیاست [[ویکی‌پدیا:زندگی‌نامه زندگان'
				.. '|زندگی‌نامه زندگان]] حفاظت شده‌اند.',
			text = '${INTROFRAGMENT} برای ترویج رعایت'
				.. ' [[ویکی‌پدیا:زندگی‌نامه زندگان'
				.. "|سیاست ویکی‌پدیا برای"
				.. ' زندگی‌نامه زندگان]].',
			tooltip = '${TOOLTIPFRAGMENT} برای ترویج رعایت سیاست'
				.. ' زندگی‌نامه زندگان',
		},
		dmca = {
			description = 'برای صفحه‌هایی که توسط بنیاد ویکی‌مدیا به دلیل'
				.. ' حذف درخواست‌های قانون حق تکثیر ملینیوم دیجیتال حفاظت شده‌اند.',
			explanation = function (protectionObj, args)
				local ret = 'به دنبال اطلاع صاحب حقوق تحت'
					.. ' قانون حق تکثیر ملینیوم (DMCA) در مورد برخی محتوا'
					.. ' در این مقاله، بنیاد ویکی‌مدیا تحت قانون اجرایی'
					.. ' و برچیدن و محتوای محدود‌شده مشکوک'
					.. ' عمل کرده‌است.'
				if args.notice then
					ret = ret .. ' یک نگارش از اخطار دریافت‌شده اینجا یافت می‌شود: '
						.. args.notice .. '.'
				end
				ret = ret .. ' برای کسب اطلاعات بیشتر، از جمله وب‌گاه‌هایی که بر سر'
					.. ' چگونگی بایگانی‌کردن یک دفاعیه در برابر اخطار بحث می‌کنند، لطفاً'
					.. " [[:en:Wikipedia:Office actions]] و ${TALKPAGE} مقاله را ببینید."
					.. "'''این الگو را از مقاله تا وقتی که"
					.. " از محدودیت‌ها صرف نظر نشده‌است حذف نکنید'''."
				return ret
			end,
			image = 'Padlock-black.svg',
		},
		dispute = {
			description = 'برای صفحه‌هایی که به دلیل اختلافات ویرایشی حفاظت شده‌اند.',
			text = function (protectionObj, args)
				-- Find the value of "disputes".
				local display = 'اختلافات'
				local disputes
				if args.section then
					disputes = string.format(
						'[[%s:%s#%s|%s]]',
						mw.site.namespaces[protectionObj.title.namespace].talk.name,
						protectionObj.title.text,
						args.section,
						display
					)
				else
					disputes = display
				end
 
				-- Make the blurb, depending on the expiry.
				local msg
				if type(protectionObj.expiry) == 'number' then
					msg = '${INTROFRAGMENT} یا تا ویرایش %s حل شده باشد.'
				else
					msg = '${INTROFRAGMENT} تا ویرایش %s حل شده باشد.'
				end
				return string.format(msg, disputes)
			end,
			explanation = "این حفاظت تأیید بر ${CURRENTVERSION}"
				.. " '''نمی‌باشد'''. ${EXPLANATIONBLURB}",
			tooltip = '${TOOLTIPFRAGMENT} به دلیل اختلافات ویرایشی',
		},
		mainpage = {
			description = 'برای صفحه‌هایی که از نشان داده‌شدن در [[Protection banner/صفحهٔ اصلی|صفحهٔ اصلی]] حفاظت شده‌است.',
			text = 'این پرونده هم اکنون'
				.. ' در برابر ویرایش‌شدن به دلیل هم اکنون نمایش یافتن یا به زودی نمایش داده‌شدن'
				.. ' در [[Protection banner/صفحهٔ اصلی|صفحهٔ اصلی]]'
				.. ' [[راهنما:حفاظت|حفاظت]] شده‌است.',
			explanation = 'تصاویر در صفحهٔ اصلی به دلیل دید بالا حفاظت شده‌اند.'
				.. ' لطفاً دربارهٔ هر تغییر لازم در ${TALKPAGE} گفتگو کنید.'
				.. '<br /><span style="font-size:90%;">'
				.. "'''مدیران:''' هنگامی که این تصویر مطمئن هستید خارج از صفحهٔ اصلی است،"
				.. ' لطفاً آن را از حفاظت در آورید، یا به نیمه‌حفاظت‌شده کاهش دهید،'
				.. ' اگر مناسب است.</span>',
		},
		office = {
			description = 'برای صفحه‌هایی که توسط بنیاد ویکی‌مدیا حفاظت شده‌است.',
			text = function (protectionObj, args)
				local ret = 'این ${PAGETYPE} هم اکنون تحت'
					.. ' بررسی'
					.. ' [[:en:Wikipedia:Office actions|اداره بنیاد ویکی‌مدیا]] است'
					.. ' و حفاظت می‌شود.'
				if protectionObj.protectionDate then
					ret = ret .. ' این صفحه از ${PROTECTIONDATE} حفاظت می‌شود.'
				end
				return ret
			end,
			explanation = "اگر شما می‌توانید این صفحه را ویرایش کنید، لطفاً نخست دربارهٔ همه تغییرات"
				.. " و اضافه بر آن در ${TALKPAGE} گفتگو کنید. '''حفاظت را از این صفحه"
				.. " حذف نکنید مگر توسط بنیاد ویکی‌مدیا برای این کار مجاز دانسته"
				.. " شده‌اید.'''",
			image = 'Padlock-black.svg',
		},
		reset = {
			description = 'برای صفحه‌هایی که توسط بنیاد ویکی‌مدیا محافظت می‌شود و'
				.. ' به نسخه‌ای کاهش‌یافته «بازنشانده شده‌است».',
 			text = 'این ${PAGETYPE} هم اکنون تحت'
					.. ' بررسی دقیق'
					.. ' [[:en:Wikipedia:Office actions|اداره بنیاد ویکی‌مدیا]]'
					.. ' بوده و محافظت می‌شود.',
			explanation = function (protectionObj, args)
				local ret = ''
				if protectionObj.protectionDate then
					ret = ret .. 'در ${PROTECTIONDATE} این ${PAGETYPE}'
				else
					ret = ret .. 'این ${PAGETYPE}'
				end
				ret = ret .. ' به یک نسخهٔ'
				.. ' ساده و «فقط شامل پایه و عناصر ضروری» کاهش یافته‌است که ممکن است برای'
				.. ' اطمینان از تطابق با سیاست‌های [[وپ:بی‌طرف|دیدگاه بی‌طرف]] و'
				.. ' [[وپ:تأیید|تأییدپذیری]] کاملاً بازنویسی شده‌باشد.'
				.. ' سیاست‌های استاندارد ویکی‌پدیا به بازنویسی خودش اعمال می‌شود—که'
				.. ' در نهایت برای همهٔ ویراستاران باز خواهد بود—و به شدت اجرا'
				.. ' خواهد شد. این ${PAGETYPE} هنگام بازسازی'
				.. ' ${PROTECTIONLEVEL} شده‌است.\n\n'
				.. 'درج مستقیم هر چیز از'
				.. ' بازبینی‌های پیش از حفاظت از این ${PAGETYPE} حذف خواهد شد،'
				.. ' همینطور هر ماده افزوده‌شده به این ${PAGETYPE} که به درستی به منبع ارجاع نشده‌است.'
				.. ' صفحه(های) بحث مرتبط هم در همان تاریخ'
				.. " حذف می‌شود.\n\n"
				.. "اگر شما می‌توانید این صفحه را ویرایش کنید، لطفاً نخست دربارهٔ همه تغییرات و"
				.. " اضافه بر آن در ${TALKPAGE} بحث کنید. '''این کار را نادیده نگیرید،"
				.. " و حفاظت را از این صفحه حذف نکنید،"
				.. " مگر برای انجامش توسط بنیاد ویکی‌مدیا مجاز دانسته شده‌اید."
				.. " هیچ ویراستاری این اطلاعیه را حذف نکند.'''"
 
				return ret
			end,
			image = 'Padlock-black.svg',
		},
		sock = {
			description = 'برای صفحه‌هایی که به دلیل'
				.. ' [[ویکی‌پدیا:حساب زاپاس|حساب زاپاس] حفاظت شده‌است.',
			text = '${INTROFRAGMENT} برای جلوگیری از [[ویکی‌پدیا:قطع دسترسی|قطع دسترسی]]'
				.. ' [[ویکی‌پدیا:حساب زاپاس|حساب‌های زاپاس]] یا'
				.. ' جلوگیری از ویرایش آن توسط'
				.. ' [[ویکی‌پدیا:سیاست تحریم|کاربران مسدودشده]].',
			tooltip = '${TOOLTIPFRAGMENT} برای جلوگیری از قطع دسترسی حساب‌های زاپاس یا جلوگیری از'
				.. ' ویرایش آن توسط کاربران مسدودشده',
		},
		template = {
			description = 'برای الگوهای [[ویکی‌پدیا:الگوهای حساس|حساس]]'
				.. ' و پودمان‌های لوآ.',
			text = 'این ${PAGETYPE} به طور دائم [[راهنما:حفاظت|حفاظت‌شده]] است،'
				.. ' زیرا [[ویکی‌پدیا:الگوهای حساس|حساس]] می‌باشد.',
			explanation = 'لطفاً دربارهٔ هر تغییر در ${TALKPAGE} گفتگو کنید؛ شما می‌توانید'
				.. ' از یک [[ویکی‌پدیا:مدیران|مدیر]] یا'
				.. ' [[:en:Wikipedia:Template editor|ویراستار الگو]] بخواهید'
				.. ' ${EDITREQUEST} یک ویرایش انجام دهد اگر'
				.. ' آن ویرایش یک ویرایش [[راهنما:ویرایش جزئی#چه هنگامی ویرایش جزئی است؟|غیر جنجالی]]'
				.. ' است یا توسط'
				.. ' [[ویکی‌پدیا:اجماع|اجماع]] حمایت می‌شود. شما همچنین می‌توانید'
				.. ' [[ویکی‌پدیا:درخواست محافظت صفحه|درخواست کنید]] که آن'
				.. ' صفحه از حفاظت خارج شود.',
			tooltip = 'این ${PAGETYPE}ی حساس به دلیل جلوگیری'
				.. ' از خرابکاری به طور دائم ${PROTECTIONLEVEL} شده‌است',
			alt = '${PAGETYPE} به طور دائم حفاظت‌شده',
		},
		usertalk = {
			description = 'برای صفحه‌های حفاظت‌شده در برابر ویرایش‌های مخرب توسط یک'
				.. ' کاربر ویژه.',
			text = '${INTROFRAGMENT} برای جلوگیری از ${VANDAL} در برابر استفاده از آن برای انجام ویرایش‌های مخرب،'
				.. ' چون سوء استفاده'
				.. ' از الگوی &#123;&#123;[[الگو:بازکردن|بازکردن]]&#125;&#125;.',
			explanation = 'اگر نمی‌توانید این صفحهٔ بحث کاربر را ویرایش کنید و باید'
				.. ' یک تغییر ایجاد کنید یا پیامی بگذارید، می‌توانید'
				.. ' [[:en:Wikipedia:Requests for page protection'
				.. '#Current requests for edits to a protected page'
				.. '|درخواست ویرایش کنید]]،'
				.. ' [[:en:Wikipedia:Requests for page protection'
				.. '#Current requests for reduction in protection level'
				.. '|درخواست عدم حفاظت کنید.]]،'
				.. ' [[Special:Userlogin|وارد شوید]]،'
				.. ' یا [[Special:UserLogin/signup|یک حساب کاربری بسازید]].',
		},
		vandalism = {
			description = 'برای صفحه‌هایی که در مقابل'
				.. ' [[ویکی‌پدیا:خرابکاری|خرابکاری]] محافت شده‌است.',
			text = '${INTROFRAGMENT} به دلیل [[ویکی‌پدیا:خرابکاری|خرابکاری]].',
			explanation = function (protectionObj, args)
				local ret = ''
				if protectionObj.level == 'sysop' then
					ret = ret .. "این حفاظت تأیید بر ${CURRENTVERSION}"
						.. " '''نمی‌باشد'''. "
				end
				return ret .. '${EXPLANATIONBLURB}'
			end,
			tooltip = '${TOOLTIPFRAGMENT} به دلیل خرابکاری',
		}
	},
	move = {
		dispute = {
			description = 'برای صفحه‌هایی که در برابر انتقال صفحه‌ها به دلیل'
				.. ' اختلاف بر سر عنوان صفحه حفاظت شده‌است.',
			explanation = "این حفاظت تأیید بر ${CURRENTVERSION}"
				.. "'''نمی‌باشد'''. ${EXPLANATIONBLURB}",
			image = 'Padlock-olive.svg'
		},
		vandalism = {
			description = 'برای صفحه‌هایی که در مقابل'
				.. ' [[ویکی‌پدیا:خرابکاری#خرابکاری انتقال صفحه'
				.. ' |خرابکاری انتقال صفحه]] محافظت شده‌است.'
		}
	},
	autoreview = {}
},
 
--------------------------------------------------------------------------------
--
--              GENERAL DATA TABLES
--
--------------------------------------------------------------------------------
 
--------------------------------------------------------------------------------
-- Protection blurbs
--------------------------------------------------------------------------------
 
-- This table produces the protection blurbs available with the
-- ${PROTECTIONBLURB} parameter. It is sorted by protection action and
-- protection level, and is checked by the module in the following order:
-- 1. page's protection action, page's protection level
-- 2. page's protection action, default protection level
-- 3. "edit" protection action, default protection level
--
-- It is possible to use banner parameters inside this table.
-- *required* - this table needs edit, move, and autoreview subtables.
protectionBlurbs = {
	edit = {
		default = 'این ${PAGETYPE} هم اکنون در برابر'
			.. ' ویرایش [[راهنما:حفاظت|حفاظت]] می‌شود',
		autoconfirmed = 'ویرایش ${PAGETYPE} توسط کاربران [[ویکی‌پدیا:اختیارات گروه‌های'
			.. ' کاربری#کاربران جدید|تازه]] یا [[ویکی‌پدیا:اختیارات گروه‌های کاربری#کاربران گمنام'
			.. '|ثبت‌نام‌نکرده]] هم اکنون [[راهنما:حفاظت|غیر فعال]] است'
	},
	move = {
		default = 'این ${PAGETYPE} هم اکنون در برابر [[:en:Help:Moving a page|انتقال صفحه‌ها]]'
			.. ' [[راهنما:حفاظت|حفاظت]] می‌شود'
	},
	autoreview = {
		autoconfirmed = 'همه ویرایش‌های صورت‌گرفته در این ${PAGETYPE} توسط'
			.. ' [[ویکی‌پدیا:اختیارات گروه‌های کاربری#کاربران جدید|تازه]] یا'
			.. ' [[[[ویکی‌پدیا:اختیارات گروه‌های کاربری#کاربران گمنام|ثبت‌نام‌نکرده]]'
			.. ' کاربران هم اکنون'
			.. ' [[ویکی‌پدیا:تغییرات در حال انتظار|در حال انتظار برای بررسی]] هستند',
		default = 'همه ویرایش‌های صورت‌گرفته در این ${PAGETYPE} توسط کاربرانی که'
			.. ' [[:en:Wikipedia:Reviewing|بازبین]] یا'
			.. ' [[ویکی‌پدیا:مدیران|مدیر]] نیستند هم اکنون'
			.. ' [[ویکی‌پدیا:تغییرات در حال انتظار|در حال انتظار برای بررسی]] هستند'
	}
},
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
-- Explanation blurbs
--------------------------------------------------------------------------------
 
-- This table produces the explanation blurbs available with the
-- ${EXPLANATIONBLURB} parameter. It is sorted by protection action,
-- protection level, and whether the page is a talk page or not. If the page is
-- a talk page it will have a talk key of "talk"; otherwise it will have a talk
-- key of "subject". The table is checked in the following order:
-- 1. page's protection action, page's protection level, page's talk key
-- 2. page's protection action, page's protection level, default talk key
-- 3. page's protection action, default protection level, page's talk key
-- 4. page's protection action, default protection level, default talk key
--
-- It is possible to use banner parameters inside this table.
-- *required* - this table needs edit, move, and autoreview subtables.
explanationBlurbs = {
	edit = {
		autoconfirmed = {
			subject = '[[ویکی‌پدیا:سیاست حفاظت از صفحه‌ها|سیاست حفاظت]]'
				.. ' و ${PROTECTIONLOG} را برای جزئیات بیشتر ببینید. اگر نمی‌توانید'
				.. ' این ${PAGETYPE} را ویرایش کنید و می‌خواهید تغییری ایجاد کنید، می‌توانید'
				.. ' ${EDITREQUEST}، دربارهٔ تغییرها در ${TALKPAGE} گفتگو کنید،'
				.. ' [[:en:Wikipedia:Requests for page protection'
				.. '#Current requests for reduction in protection level'
				.. '|درخواست عدم حفاظت کنید]]، [[Special:Userlogin|وارد شوید]]، یا'
				.. ' [[Special:UserLogin/signup|حساب کاربری بسازید]].',
			default = '[[ویکی‌پدیا:سیاست حفاظت از صفحه‌ها|سیاست حفاظت]]'
				.. ' و ${PROTECTIONLOG} را برای جزئیات بیشتر ببینید. اگر نمی‌توانید'
				.. ' این ${PAGETYPE} را ویرایش کنید و می‌خواهید تغییری ایجاد کنید، می‌توانید'
				.. ' [[:en:Wikipedia:Requests for page protection'
				.. '#Current requests for reduction in protection level'
				.. '|درخواست عدم حفاظت کنید]]، [[Special:Userlogin|وارد شوید]]، یا'
				.. ' [[Special:UserLogin/signup|حساب کاربری بسازید]].',
		},
		default = {
			subject = '[[ویکی‌پدیا:سیاست حفاظت از صفحه‌ها|سیاست حفاظت]]'
				.. ' و ${PROTECTIONLOG} را برای جزئیات بیشتر ببینید.'
				.. ' لطفاً دربارهٔ هر تغییر در ${TALKPAGE} گفتگو کنید؛ شما'
				.. ' می‌توانید از'
				.. ' یک [[ویکی‌پدیا:مدیران|مدیر]] ${EDITREQUEST} تا یک ویرایش انجام دهد اگر آن ویرایش'
				.. ' [[راهنما:ویرایش جزئی#چه هنگامی ویرایش جزئی است؟|غیر جنجانی]] است یا توسط'
				.. ' [[ویکی‌پدیا:اجماع|اجماع]] حمایت می‌شود.'
				.. ' شما همچنین می‌توانید [[:en:Wikipedia:Requests for'
				.. ' page protection#Current requests for reduction in protection level'
				.. '|درخواست کنید]] که این صفحه از حفاظت خارج شود.',
			default = '[[ویکی‌پدیا:سیاست حفاظت از صفحه‌ها|سیاست حفاظت]]'
				.. ' و ${PROTECTIONLOG} را برای جزئیات بیشتر ببینید.'
				.. ' شما می‌توانید برای این صفحه [[:en:Wikipedia:Requests for page'
				.. ' protection#Current requests for edits to a protected page|درخواست'
				.. ' ویرایش کنید]]، یا [[:en:Wikipedia:Requests for'
				.. ' page protection#Current requests for reduction in protection level'
				.. '|بخواهید]] از حفاظت خارج شود.'
		}
	},
	move = {
		default = {
			subject = '[[ویکی‌پدیا:سیاست حفاظت از صفحه‌ها|سیاست حفاظت]]'
				.. ' و ${PROTECTIONLOG} را برای جزئیات بیشتر ببینید.'
				.. ' این صفحه هنوز می‌تواند ویرایش شود اما نمی‌تواند منتقل شود'
				.. ' تا هنگامی که محافظت نمی‌شود. لطفاً دربارهٔ هر انتقال پیشنهادی در'
				.. ' ${TALKPAGE} یا در [[ویکی‌پدیا:تابلوی اعلانات مدیران/درخواست انتقال و ادغام تاریخچه]] گفتگو کنید. شما همچنین می‌توانید'
				.. ' [[ویکی‌پدیا:درخواست محافظت صفحه|درخواست دهید]] که این صفحه'
				.. ' از محافظت خارج شود.',
			default = '[[ویکی‌پدیا:سیاست حفاظت از صفحه‌ها|سیاست حفاظت]]'
				.. ' و ${PROTECTIONLOG} را برای جزئیات بیشتر ببینید.'
				.. ' این صفحه هنوز می‌تواند ویرایش شود اما نمی‌تواند منتقل شود'
				.. ' تا هنگامی که محافظت نمی‌شود. لطفاً دربارهٔ هر انتقال پیشنهادی در'
				.. ' [[ویکی‌پدیا:تابلوی اعلانات مدیران/درخواست انتقال و ادغام تاریخچه]] گفتگو کنید. شما همچنین می‌توانید'
				.. ' [[ویکی‌پدیا:درخواست محافظت صفحه|درخواست دهید]] که این صفحه'
				.. ' از محافظت خارج شود.'
		}
	},
	autoreview = {
		default = {
			reviewer = '[[ویکی‌پدیا:سیاست حفاظت از صفحه‌ها|سیاست حفاظت]]'
				.. ' و ${PROTECTIONLOG} را برای جزئیات بیشتر ببینید.'
				.. ' ویرایش در این ${PAGETYPE} برای خوانندگان قابل مشاهده نیست'
				.. ' تا هنگامی که توسط یک بازبین یا یک مدیر پذیرفته شود.'
				.. ' برای جلوگیری از نیاز بازبینی ویرایش‌هایتان، می‌توانید'
				.. ' [[:en:Wikipedia:Requests for page protection'
				.. '#Current requests for reduction in protection level'
				.. '|درخواست عدم حفاظت کنید]]. ویراستاران با تجربه همچنین می‌توانند'
				.. ' درخواست [[:en:Wikipedia:Reviewing|سطح دسترسی بازبین]] کنند.',
			default = '[[ویکی‌پدیا:سیاست حفاظت از صفحه‌ها|سیاست حفاظت]]'
				.. ' و ${PROTECTIONLOG} را برای جزئیات بیشتر ببینید.'
				.. ' ویرایش در این ${PAGETYPE} توسط کاربران تازه‌کار و ثبت‌نام‌نکرده'
				.. ' برای خوانندگان قابل مشاهده نیست تا هنگامی که توسط'
				.. ' یک بازبین پذیرفته شود. برای جلوگیری از نیاز بازبینی ویرایش‌هایتان،'
				.. ' می‌توانید'
				.. ' [[:en:Wikipedia:Requests for page protection'
				.. '#Current requests for reduction in protection level'
				.. '|درخواست عدم حفاظت کنید]]، [[Special:Userlogin|وارد شوید]]، یا'
				.. ' [[Special:UserLogin/signup|حساب کاربری بسازید]].'
		},
	}
},
 
--------------------------------------------------------------------------------
-- Protection levels
--------------------------------------------------------------------------------
 
-- This table provides the data for the ${PROTECTIONLEVEL} parameter, which
-- produces a short label for different protection levels. It is sorted by
-- protection action and proteciton level, and is checked in the following
-- order:
-- 1. page's protection action, page's protection level
-- 2. page's protection action, default protection level
-- 3. "edit" protection action, default protection level
--
-- It is possible to use banner parameters inside this table.
-- *required* - this table needs edit, move, and autoreview subtables.
protectionLevels = {
	edit = {
		default = 'حفاظت',
		templateeditor = 'الگوحفاظت',
		autoconfirmed = 'نیمه‌حفاظت',
	},
	move = {
		default = 'در برابر انتقال حفاظت'
	},
	autoreview = {
	}
},
 
--------------------------------------------------------------------------------
-- Images
--------------------------------------------------------------------------------
 
-- This table lists different padlock images for each protection action and
-- protection level. It is used if an image is not specified in any of the
-- banner data tables, and if the page does not satisfy the conditions for using
-- the ['image-filename-indef'] image. It is checked in the following order:
-- 1. page's protection action, page's protection level
-- 2. page's protection action, default protection level
images = {
	edit = {
		default = 'Padlock.svg',
		templateeditor = 'Padlock-pink.svg',
		autoconfirmed = 'Padlock-silver.svg'
	},
	move = {
		default = 'Padlock-olive.svg',
	},
	autoreview = {
		autoconfirmed = 'Padlock-silver-light.svg',
		default = 'Padlock-orange.svg'
	}
},
 
-- Pages with a reason specified in this table will show the special "indef"
-- padlock, defined in the 'image-filename-indef' message, if no expiry is set.
indefImageReasons = {
	template = true
},
 
--------------------------------------------------------------------------------
-- Image links
--------------------------------------------------------------------------------
 
-- This table provides the data for the ${IMAGELINK} parameter, which gets
-- the image link for small padlock icons based on the page's protection action
-- and protection level. It is checked in the following order:
-- 1. page's protection action, page's protection level
-- 2. page's protection action, default protection level
-- 3. "edit" protection action, default protection level
--
-- It is possible to use banner parameters inside this table.
-- *required* - this table needs edit, move, and autoreview subtables.
imageLinks = {
	edit = {
		default = 'ویکی‌پدیا:سیاست حفاظت از صفحه‌ها#کاملاً',
		templateeditor = 'ویکی‌پدیا:سیاست حفاظت از صفحه‌ها#الگو',
		autoconfirmed = 'ویکی‌پدیا:سیاست حفاظت از صفحه‌ها#نیمه'
	},
	move = {
		default = 'ویکی‌پدیا:سیاست حفاظت از صفحه‌ها#انتقال'
	},
	autoreview = {
		autoconfirmed = 'ویکی‌پدیا:سیاست حفاظت از صفحه‌ها#تا۱',
		reviewer = 'ویکی‌پدیا:سیاست حفاظت از صفحه‌ها#تا۲'
	}
},
 
--------------------------------------------------------------------------------
-- Padlock positions
--------------------------------------------------------------------------------
 
-- This table provides the data for the "right" CSS property for small padlock
-- icons, which determines where the icon appears on the top bar among the other
-- top icons. The data is stored by protection action. If no value is found for
-- the action, the default field is used.
padlockPositions = {
	autoreview = '85px',
	default = '55px'
},
 
--------------------------------------------------------------------------------
-- Protection categories
--------------------------------------------------------------------------------
 
--[[
-- The protection categories are stored in the protectionCategories table.
-- Keys to this table are made up of the following strings:
--
-- 1. the expiry date
-- 2. the namespace
-- 3. the protection reason (e.g. "dispute" or "vandalism")
-- 4. the protection level (e.g. "sysop" or "autoconfirmed")
-- 5. the action (e.g. "edit" or "move")
-- 
-- When the module looks up a category in the table, first it will will check to
-- see a key exists that corresponds to all five parameters. For example, a
-- user page semi-protected from vandalism for two weeks would have the key
-- "temp-user-vandalism-autoconfirmed-edit". If no match is found, the module
-- changes the first part of the key to "all" and checks the table again. It
-- keeps checking increasingly generic key combinations until it finds the
-- field, or until it reaches the key "all-all-all-all-all".
--
-- The module uses a binary matrix to determine the order in which to search.
-- This is best demonstrated by a table. In this table, the "0" values
-- represent "all", and the "1" values represent the original data (e.g.
-- "indef" or "file" or "vandalism").
--
--    expiry  namespace reason  level   action
-- order
-- 1   1     1     1    1     1
-- 2   0     1     1    1     1
-- 3   1     0     1    1     1
-- 4   0     0     1    1     1
-- 5   1     1     0    1     1
-- 6   0     1     0    1     1
-- 7   1     0     0    1     1
-- 8   0     0     0    1     1
-- 9   1     1     1    0     1
-- 10   0     1     1    0     1
-- 11   1     0     1    0     1
-- 12   0     0     1    0     1
-- 13   1     1     0    0     1
-- 14   0     1     0    0     1
-- 15   1     0     0    0     1
-- 16   0     0     0    0     1
-- 17   1     1     1    1     0
-- 18   0     1     1    1     0
-- 19   1     0     1    1     0
-- 20   0     0     1    1     0
-- 21   1     1     0    1     0
-- 22   0     1     0    1     0
-- 23   1     0     0    1     0
-- 24   0     0     0    1     0
-- 25   1     1     1    0     0
-- 26   0     1     1    0     0
-- 27   1     0     1    0     0
-- 28   0     0     1    0     0
-- 29   1     1     0    0     0
-- 30   0     1     0    0     0
-- 31   1     0     0    0     0
-- 32   0     0     0    0     0
--
-- In this scheme the action has the highest priority, as it is the last
-- to change, and the expiry has the least priority, as it changes the most.
-- The priorities of the expiry, the protection level and the action are
-- fixed, but the priorities of the reason and the namespace can be swapped
-- through the use of the cfg.bannerDataNamespaceHasPriority table.
--]]
 
-- If the reason specified to the template is listed in this table,
-- namespace data will take priority over reason data in the protectionCategories
-- table.
reasonsWithNamespacePriority = {
	vandalism = true,
},
 
-- The string to use as a namespace key for the protectionCategories table for each
-- namespace number.
categoryNamespaceKeys = {
	[ 2] = 'user',
	[ 3] = 'user',
	[ 4] = 'project',
	[ 6] = 'file',
	[ 8] = 'mediawiki',
	[ 10] = 'template',
	[ 12] = 'project',
	[ 14] = 'category',
	[100] = 'portal',
	[828] = 'module',
},
 
protectionCategories = {
	['all|all|all|all|all']         = 'صفحه‌های حفاظت‌شده ویکی‌پدیا',
	['all|all|office|all|all']        = 'صفحه‌های اداره‌حفاظت‌شده ویکی‌پدیا',
	['all|all|reset|all|all']        = 'صفحه‌های اداره‌حفاظت‌شده ویکی‌پدیا',
	['all|all|dmca|all|all']         = 'صفحه‌های اداره‌حفاظت‌شده ویکی‌پدیا',
	['all|all|mainpage|all|all']       = 'تصاویر حفاظت‌شده صفحه اصلی',
	['all|template|all|all|edit']      = 'الگو:حفاظت‌شده ویکی‌پدیا',
	['all|all|all|autoconfirmed|edit']    = 'صفحه‌های نیمه‌حفاظت‌شده ویکی‌پدیا',
	['indef|all|all|autoconfirmed|edit']   = 'صفحه‌های نیمه‌حفاظت‌شده بی‌پایان ویکی‌پدیا',
	['all|all|blp|autoconfirmed|edit']    = 'زندگی‌نامه زندگان نیمه‌حفاظت‌شده بی‌پایان ویکی‌پدیا',
	['temp|all|blp|autoconfirmed|edit']   = 'زندگی‌نامه زندگان نیمه‌حفاظت‌شده موقت ویکی‌پدیا',
	['all|all|dispute|autoconfirmed|edit']  = 'صفحه‌های حفاظت‌شده ویکی‌پدیا به دلیل اختلاف',
	['all|all|sock|autoconfirmed|edit']   = 'صفحه‌های نیمه‌حفاظت‌شده ویکی‌پدیا در برابر کاربران مسدودشده',
	['all|all|vandalism|autoconfirmed|edit'] = 'صفحه‌های نیمه‌حفاظت‌شده ویکی‌پدیا در برابر خرابکاری',
	['all|category|all|autoconfirmed|edit'] = 'رده‌های نیمه‌حفاظت‌شده ویکی‌پدیا',
	['all|file|all|autoconfirmed|edit']   = 'تصاویر نیمه‌حفاظت‌شده',
	['all|portal|all|autoconfirmed|edit']  = 'درگاه‌های نیمه‌حفاظت‌شده',
	['all|project|all|autoconfirmed|edit']  = 'صفحه‌های پروژه نیمه‌حفاظت‌شده',
	['all|talk|all|autoconfirmed|edit']   = 'صفحه‌های بحث نیمه‌حفاظت‌شده',
	['all|template|all|autoconfirmed|edit'] = 'الگو:نیمه‌حفاظت‌شده ویکی‌پدیا',
	['all|user|all|autoconfirmed|edit']   = 'صفحه‌های کاربری و بحث کاربر نیمه‌حفاظت‌شده ویکی‌پدیا',
	['all|all|blp|sysop|edit']        = 'زندگی‌نامه زندگان حفاظت‌شده بی‌پایان ویکی‌پدیا',
	['temp|all|blp|sysop|edit']       = 'زندگی‌نامه زندگان حفاظت‌شده موقت ویکی‌پدیا',
	['all|all|dispute|sysop|edit']      = 'صفحه‌های حفاظت‌شده ویکی‌پدیا به دلیل اختلاف',
	['all|all|sock|sysop|edit']       = 'صفحه‌های حفاظت‌شده ویکی‌پدیا در برابر کاربران مسدودشده',
	['all|all|vandalism|sysop|edit']     = 'صفحه‌های حفاظت‌شده ویکی‌پدیا در برابر خرابکاری',
	['all|category|all|sysop|edit']     = 'رده‌های حفاظت‌شده ویکی‌پدیا',
	['all|file|all|sysop|edit']       = 'تصاویر حفاظت‌شده',
	['all|project|all|sysop|edit']      = 'صفحه‌های پروژه حفاظت‌شده',
	['all|talk|all|sysop|edit']       = 'صفحه‌های بحث حفاظت‌شده',
	['all|template|all|sysop|edit']     = 'الگو:حفاظت‌شده',
	['all|user|all|sysop|edit']       = 'صفحه‌های کاربری و بحث کاربر حفاظت‌شده ویکی‌پدیا',
	['all|module|all|all|edit']       = 'پودمان‌های حفاظت‌شده ویکی‌پدیا',
	['all|module|all|autoconfirmed|edit']  = 'پودمان‌های نیمه‌حفاظت‌شده ویکی‌پدیا',
	['all|all|all|sysop|move']        = 'صفحه‌های حفاظت‌شده ویکی‌پدیا در برابر انتقال',
	['indef|all|all|sysop|move']       = 'صفحه‌های حفاظت‌شده بی‌پایان ویکی‌پدیا در برابر انتقال',
	['all|all|dispute|sysop|move']      = 'صفحه‌های حفاظت‌شده ویکی‌پدیا در برابر انتقال به دلیل اختلاف',
	['all|all|vandalism|sysop|move']     = 'صفحه‌های حفاظت‌شده ویکی‌پدیا در برابر انتقال به دلیل خرابکاری',
	['all|portal|all|sysop|move']      = 'درگاه‌های حفاظت‌شده ویکی‌پدیا در برابر انتقال',
	['all|portal|all|sysop|move']      = 'درگاه‌های حفاظت‌شده ویکی‌پدیا در برابر انتقال',
	['all|project|all|sysop|move']      = 'صفحه‌های پروژه حفاظت‌شده ویکی‌پدیا در برابر انتقال',
	['all|talk|all|sysop|move']       = 'صفحه‌های بحث حفاظت‌شده ویکی‌پدیا در برابر انتقال',
	['all|template|all|sysop|move']     = 'الگو:حفاظت‌شده ویکی‌پدیا در برابر انتقال',
	['all|user|all|sysop|move']       = 'صفحه‌های کاربری و بحث کاربر حفاظت‌شده ویکی‌پدیا در برابر انتقال',
	['all|all|all|autoconfirmed|autoreview'] = 'تغییرات در انتظار صفحه‌های حفاظت‌شده ویکی‌پدیا (سطح ۱)',
	['all|all|all|reviewer|autoreview']   = 'تغییرات در انتظار صفحه‌های حفاظت‌شده ویکی‌پدیا (سطح ۲)',
},
 
--------------------------------------------------------------------------------
-- Expiry category config
--------------------------------------------------------------------------------
 
-- This table configures the expiry category behaviour for each protection
-- action.
-- * If set to true, setting that action will always categorise the page if
--  an expiry parameter is not set.
-- * If set to false, setting that action will never categorise the page.
-- * If set to nil, the module will categorise the page if:
--  1) an expiry parameter is not set, and
--  2) a reason is provided, and
--  3) the specified reason is not blacklisted in the reasonsWithoutExpiryCheck
--   table.
 
expiryCheckActions = {
	edit = nil,
	move = false,
	autoreview = true
},
 
reasonsWithoutExpiryCheck = {
	blp = true,
	template = true,
},
 
--------------------------------------------------------------------------------
-- Pagetypes
--------------------------------------------------------------------------------
 
-- This table produces the page types available with the ${PAGETYPE} parameter.
-- Keys are namespace numbers, or the string "default" for the default value.
pagetypes = {
	[0] = 'مقاله',
	[6] = 'پرونده',
	[10] = 'الگو',
	[14] = 'رده',
	[828] = 'پودمان',
	default = 'صفحه'
},
 
--------------------------------------------------------------------------------
-- Strings marking indefinite protection
--------------------------------------------------------------------------------
 
-- This table contains values passed to the expiry parameter that mean the page
-- is protected indefinitely.
indefStrings = {
	['indef'] = true,
	['indefinite'] = true,
	['indefinitely'] = true,
	['infinite'] = true,
},
 
--------------------------------------------------------------------------------
-- Group hierarchy
--------------------------------------------------------------------------------
 
-- This table maps each group to all groups that have a superset of the original
-- group's page editing permissions.
hierarchy = {
	sysop = {},
	reviewer = {'sysop'},
	filemover = {'sysop'},
	templateeditor = {'sysop'},
	accountcreator = {'templateeditor'},
	autoconfirmed = {'reviewer', 'filemover', 'accountcreator'},
	user = {'autoconfirmed'},
	['*'] = {'user'}
},
 
--------------------------------------------------------------------------------
-- Wrapper templates and their default arguments
--------------------------------------------------------------------------------
 
-- This table contains wrapper templates used with the module, and their
-- default arguments. Templates specified in this table should contain the
-- following invocation, and no other template content:
--
-- {{#invoke:Protection banner|main}}
--
-- If other content is desired, it can be added between
-- <noinclude>...</noinclude> tags.
--
-- When a user calls one of these wrapper templates, they will use the
-- default arguments automatically. The arguments cannot be overwritten by the
-- user.
wrappers = {
	['الگو:Pp']             = {},
	['الگو:Pp-blp']           = {'blp'},
	-- we don't need الگو:Pp-create
	['الگو:Pp-dispute']         = {'dispute'},
	['الگو:Pp-main-page']        = {'mainpage'},
	['الگو:Pp-move']          = {action = 'move'},
	['الگو:Pp-move-dispute']      = {'dispute', action = 'move'},
	-- we don't need الگو:Pp-move-indef
	['الگو:Pp-move-vandalism']     = {'vandalism', action = 'move'},
	['الگو:Pp-office']         = {'office'},
	['الگو:Pp-office-dmca']       = {'dmca'},
	['الگو:Pp-pc1']           = {action = 'autoreview', small = true},
	['الگو:Pp-pc2']           = {action = 'autoreview', small = true},
	['الگو:Pp-reset']          = {'reset'},
	['الگو:Pp-semi-indef']       = {expiry = 'indef', small = true},
	['الگو:Pp-sock']          = {'sock'},
	['الگو:Pp-template']        = {'template', small = true},
	['الگو:Pp-usertalk']        = {'usertalk'},
	['الگو:Pp-vandalism']        = {'vandalism'},
},
 
--------------------------------------------------------------------------------
-- 
--                 MESSAGES
-- 
--------------------------------------------------------------------------------
 
msg = {
 
--------------------------------------------------------------------------------
-- Intro blurb and intro fragment
--------------------------------------------------------------------------------
 
-- These messages specify what is produced by the ${INTROBLURB} and
-- ${INTROFRAGMENT} parameters. If the protection is temporary they use the
-- intro-blurb-expiry or intro-fragment-expiry, and if not they use
-- intro-blurb-noexpiry or intro-fragment-noexpiry.
-- It is possible to use banner parameters in these messages.
['intro-blurb-expiry'] = '${PROTECTIONBLURB} تا ${EXPIRY}.',
['intro-blurb-noexpiry'] = '${PROTECTIONBLURB}.',
['intro-fragment-expiry'] = '${PROTECTIONBLURB} تا ${EXPIRY}،',
['intro-fragment-noexpiry'] = '${PROTECTIONBLURB}',
 
--------------------------------------------------------------------------------
-- Tooltip blurb
--------------------------------------------------------------------------------
 
-- These messages specify what is produced by the ${TOOLTIPBLURB} parameter.
-- If the protection is temporary the tooltip-blurb-expiry message is used, and
-- if not the tooltip-blurb-noexpiry message is used.
-- It is possible to use banner parameters in these messages.
['tooltip-blurb-expiry'] = 'این ${PAGETYPE} تا ${EXPIRY} ${PROTECTIONLEVEL} شده‌است',
['tooltip-blurb-noexpiry'] = 'این ${PAGETYPE} ${PROTECTIONLEVEL} شده‌است',
['tooltip-fragment-expiry'] = 'این ${PAGETYPE} تا ${EXPIRY} ${PROTECTIONLEVEL} شده‌است',
['tooltip-fragment-noexpiry'] = 'این ${PAGETYPE} ${PROTECTIONLEVEL} شده‌است',
 
--------------------------------------------------------------------------------
-- Special explanation blurb
--------------------------------------------------------------------------------
 
-- An explanation blurb for pages that cannot be unprotected, e.g. for pages
-- in the MediaWiki namespace.
-- It is possible to use banner parameters in this message.
['explanation-blurb-nounprotect'] = '[[ویکی‌پدیا:سیاست حفاظت از صفحه‌ها|سیاست حفاظت]]'
	.. ' و ${PROTECTIONLOG} را برای جزئیات بیشتر ببینید.'
	.. ' لطفاً دربارهٔ هر تغییر در ${TALKPAGE} بحث کنید؛'
	.. ' می‌توانید ${EDITREQUEST} برای درخواست از یک'
	.. ' [[ویکی‌پدیا:مدیران|مدیر]] برای اعمال ویرایش اگر درخواست'
	.. ' [[راهنما:ویرایش جزئی#چه هنگامی ویرایش جزئی است؟'
	.. '|غیر جنجالی]] باشد یا توسط [[ویکی‌پدیا:اجماع|اجماع]]'
	.. ' حمایت شود.',
 
--------------------------------------------------------------------------------
-- Protection log display values
--------------------------------------------------------------------------------
 
-- These messages determine the display values for the protection log link
-- or the pending changes log link produced by the ${PROTECTIONLOG} parameter.
-- It is possible to use banner parameters in these messages.
['protection-log-display'] = 'سیاههٔ حفاظت',
['pc-log-display'] = 'سیاههٔ تغییرات در انتظار',
 
--------------------------------------------------------------------------------
-- Current version display values
--------------------------------------------------------------------------------
 
-- These messages determine the display values for the page history link
-- or the move log link produced by the ${CURRENTVERSION} parameter.
-- It is possible to use banner parameters in these messages.
['current-version-move-display'] = 'عنوان کنونی',
['current-version-edit-display'] = 'نگارش کنونی',
 
--------------------------------------------------------------------------------
-- Talk page
--------------------------------------------------------------------------------
 
-- This message determines the display value of the talk page link produced
-- with the ${TALKPAGE} parameter.
-- It is possible to use banner parameters in this message.
['talk-page-link-display'] = 'صفحه بحث',
 
--------------------------------------------------------------------------------
-- Edit requests
--------------------------------------------------------------------------------
 
-- This message determines the display value of the edit request link produced
-- with the ${EDITREQUEST} parameter.
-- It is possible to use banner parameters in this message.
['edit-request-display'] = 'درخواست ویرایش کنید',
 
--------------------------------------------------------------------------------
-- Expiry date format
--------------------------------------------------------------------------------
 
-- This is the format for the blurb expiry date. It should be valid input for
-- the first parameter of the #time parser function.
['expiry-date-format'] = 'xij xiF xiY',
 
--------------------------------------------------------------------------------
-- Tracking categories
--------------------------------------------------------------------------------
 
-- These messages determine which tracking categories the module outputs.
['tracking-category-incorrect'] = 'صفحه‌های ویکی‌پدیا با الگوهای محافظت نادرست',
['tracking-category-expiry'] = 'صفحه‌های حفاظت‌شده بی‌پایان ویکی‌پدیا',
['tracking-category-template'] = 'صفحه‌های الگوحفاظت‌شده ویکی‌پدیا غیر از الگوها و پودمان‌ها',
 
--------------------------------------------------------------------------------
-- Images
--------------------------------------------------------------------------------
 
-- These are images that are not defined by their protection action and protection level.
['image-filename-indef'] = 'Padlock-red.svg',
['image-filename-default'] = 'Transparent.gif',
 
--------------------------------------------------------------------------------
-- End messages
--------------------------------------------------------------------------------
}
 
--------------------------------------------------------------------------------
-- End configuration
--------------------------------------------------------------------------------
}