لوزی

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجود هندسٱ، هٱر لوزی یاٛ چار سیک موتساڤی اْلٱزلا ئٱ. ڤ جۊرؽ تر یاٛ چٱن زلی ڤا چار سیک، کاْ زلؽاش ڤا یٱک براڤٱر هؽسن. د لوزی قوترؽا هٱم عٱمۊد مونسف یٱکتری هؽسن. جٱم دۏ زاڤیٱ موجاڤر ڤا یٱک د لوزی براڤٱر ۱۸۰ درجٱ هؽ. موتڤازی اْلٱزلایی کاْ قوترؽا ڤٱ ڤ یٱک عٱمۊد بۊئٱن لوزی ئٱ. سی ڤ دٱس اوئردن مساهٱت لوزی قوتر گٱپ ناْ زٱرب د قوتر کوچک مؽ کؽم ۉ کوت ڤ ۲ مؽ کؽم.

سرچشمٱ[آلشتکاری]