لوری بختياری

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

چوٙأ:Rtl لوری بختیاری یه گل د لشکیا زون لریه که د راساگه افتونشین ولات ایران و د آستونا خوزستان،لرسو،اصفهان،مرکزی و چارمال بختیاری دش قصه موئه