لوری بختياری

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری

چوٙأ:Rtl لوری بختیاری یه گل د لشکیا زون لریه که د راساگه افتونشین ولات ایران و د آستونا خوزستان،لرسو،اصفهان،مرکزی و چارمال بختیاری دش قصه موئه