لئونارد اویلر

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو


لئون‌هارد اویلر چوٙأ:تتم د اْشماردونسمٱن ؽا ۉ فیزیکدوݩؽا نوم دؽار سوییسی بی. اۊ کٱشفؽا فرٱ موهمی د زمینٱیا هساو دیفرانسیل ۉ ٱنتگرال ۉ نٱزٱریٱ گراف داشتٱ. اویلر هٱمچنی اْسلاهؽا موهمی د زمینٱیا تٱجزیٱ ۉ تٱئلٛیلٛ اْشماردونسمٱنی جۊر مٱئفۊم تابع اْشماردونسمٱنی ٱنجوم دٱیٱ. ۉ سی کارؽا خوش د مکانیک، دینامیک سٱیالات، اْپتیک ۉ نجۊم شۏرٱت دارٱ.

د زڤوݩ فارسی، تا کاْ ڤٱختؽ تلٱفوز فرانساٛیی نوم اۊ، اولر، سی نوم بوردن د اۊ ڤ کار ماٛرٱ.

اویلر بؽشتر سالؽا زناٛیی خوش ناْ د شٱئر سٱن پترزبۊرگ د رۊسیٱ ۉ شٱئر برلین د پادشایی پروس ڤ سٱر بورد. اۊ یٱکؽ نوم دؽارتری رؽازی دوݩ سدٱ ۱۸ ۉ یٱکؽ د گٱپتری دونسمٱنؽا تموم گات شناختٱ بیٱ.


سرچشمٱ[آلشتکاری]