فیلادلفیا

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

چوٙأ:جعوه دونسمنیا شهر ولاتیا یک گرته امریکا فیلادلفیا گپ ترین شهر ولاتچه پنسیلوانیا و ششمی شهر پرنفوس ولات ولاتیا یکاگرته امریکا ئه.

ویرگارچه[ڤیرایئشت]

اموری[ڤیرایئشت]

جاگه یا دونسمنی و رئزیشتی[ڤیرایئشت]

رئتن و اومائن[ڤیرایئشت]

شهریا خوئر حنه[ڤیرایئشت]

سرچشمه[ڤیرایئشت]