فیدل کاسترو

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فیدل کاسترو
Fidel Castro - MATS Terminal Washington 1959.jpg
17 ئمیݩ سٱکومرٱ ڤلات کۊبا
مٱشقۊل ڤ کار

2 دئسامر 1976 – 24 فڤریٱ 2008

نوخوس ڤٱزير خوش
جانشین راول کاسترو
نوئا د اوسڤالدو دورتیکۊس تورادو
دئما د راول کاسترو
ٱڤلیݩ سٱردیڤونکار کوماٛتٱ مؽنجاون پارت کومونیست کۊبا
مٱشقۊل ڤ کار

24 جوٱن 1961 – 19 آڤریل 2011

جانشین راول کاسترو
نوئا د بلاس روخا کالدریو
دئما د راول کاسترو
سٱردیڤونکار لیر ھومفکری ڤٱزیرؽا کۊبا
مٱشقۊل ڤ کار

2 دسامر 1976 – 24 فڤریٱ 2008

سرکومرٱ خوش
نوئا د خوش (چی نۏخوس ڤٱزیر)
دئما د راول کاسترو
16 ئمیݩ نۏخوس ڤٱزیر کۊبا
مٱشقۊل ڤ کار

16 فڤریٱ 1959 – 2 دسامر 1976

سرکومرٱ مانوئل اوروتیا لئو
اوسڤالدو دورتیکۊس تورادو
نوئا د خوزاٛ میرو کاردونا
دئما د خوش
ھٱفتمیݩ ۉ 23 ئمیݩ جۏمشت ڤلاتؽا غاٛر ڤابٱستٱ
مٱشقۊل ڤ کار

16 سپتامر 2006 – 24 فڤریٱ 2008

نوئا د ٱڤدلٛا ٱمٱد بٱداڤی
دئما د راول کاسترو
مٱشقۊل ڤ کار

10 سپتامر 1979 – 6 مارس 1983

نوئا د جۊنیۊس ریچارد جایڤارداناٛ
دئما د نیلام سانجیڤا ردی
دونسمنیا شخسی
ڤ دی اۊمائن فیدل آلخاندرو کاسترو روس
1926
بیران، آستوݩ اولگین، کۊبا
پارتی سیاسی پارت اورتودوکس
(1946–1952)
جۏمشت 26 جۊییٱ
(1953–1965)
پارت کومونیست کۊبا
(1965–present)
هومسر میرتا دیاز بالارت (1948–55)
دالیا سوتو دلڤالاٛ(1980–تا ایساْ)
جاگٱ ایسجایی سانتیاگو دی کۊبا
جاگٱ آموختارکاری دونسمٱنیجا ھاڤانا
کاٛسمداری ڤٱکیلٛ
اٛمزا
*Presidential powers were transferred to Raúl Castro from July 31, 2006.

فیدل کاسترو ڤا نوم تٱموم فیدل آلخاندرو کاسترو روس چوٙأ:ڤ اْسپانیایی، (ڤ دی اومایٱ د ۲۱ ما گٱرمٱ ۱۳۰۵ ٱفتاویی ھومبراوؤٱر ڤا ۱۳ آگوست ۱۹۲۶ زایشتی) یاٛ سؽاسٱتکار ۉ ڤٱزع آلشتکار کۊباییٱ. ڤا ینٱ کاْ رٱدیارکوݩ ڤٱزع آلشت کۊبا هٱم بی، د سال ۱۹۵۹ تا ۱۹۷۶ ھٱم نۏخوس ڤٱزیر کۊبا ۉ نھاش د سال ۱۹۷۶ تا ۲۰۰۸ سٱرکومرٱ ڤلات کۊبا بیٱ.

سرچشمٱ[آلشتکاری]