فیدئل کاسترو

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
فیدئل کاسترو
Fidel Castro - MATS Terminal Washington 1959.jpg
17 ئومی سأکوٙمأرە ڤولات کوٙبا
مٱشقۏل ۋ کار

2 دئسامر 1976 – 24 فئڤریە 2008

نوخوس ۋزير خوش
جانشین رائول کاسترو
ناٛھا د ئوسڤالدو دورتیکوٙس تورادو
داٛما د رائول کاسترو
أڤئلی سأردیڤوٙنکار کوٙمیتە مینجاڤأن پارتی کومونیست کوٙبا
مٱشقۏل ۋ کار

24 جوٙأن 1961 – 19 آڤریل 2011

جانشین رائول کاسترو
ناٛھا د بئلاس روخا کالدئریو
داٛما د رائول کاسترو
سأردیڤوٙنکار لیر ھومفئکری ڤأزیریا کوٙبا
مٱشقۏل ۋ کار

2 دئسامر 1976 – 24 فئڤریە 2008

سرکۊمرٱ خوش
ناٛھا د خوش (چی نوخوس ڤأزیر)
داٛما د رائول کاسترو
16 ئومی نوخوس ڤأزیر کوٙبا
مٱشقۏل ۋ کار

16 فئڤریە 1959 – 2 دئسامر 1976

سرکۊمرٱ مانوٙئل ئوروتیا لئو
ئوسڤالدو دورتیکوٙس تورادو
ناٛھا د خوزئ میرو کاردونا
داٛما د خوش
ھأفتومی و 23 ئومی جومئشت ڤولاتیا غئر ڤابأستە
مٱشقۏل ۋ کار

16 سئپتامر 2006 – 24 فئڤریە 2008

ناٛھا د عبدولا أمأد بأداڤی
داٛما د رائول کاسترو
مٱشقۏل ۋ کار

10 سئپتامر 1979 – 6 مارس 1983

ناٛھا د جوٙنیوٙس ریچارد جایڤاردانە
داٛما د نیلام سانجیڤا ردی
دوٙنئسمأنیا شأخصی
ڤئ دئ ئوٙمائن فیدئل آلخاندرو کاسترو روس
1926
بیران، آستوٙن ئولگین، کوٙبا
پارتی سیاسی پارتی ئورتودوکس
(1946–1952)
جومئشت 26 جوٙئیە
(1953–1965)
پارتی کومونیست کوٙبا
(1965–present)
ھومسأر میرتا دیاز بالارت (1948–55)
دالیا سوتو دئلڤالئ(1980–تا ئیسئ)
جاگە ئیسجایی سانتیاگو دی کوٙبا
جاگە آموختارکاری دوٙنئسمأنینجا ھاڤانا
کئسمداری ڤأکیل
ئمضا
*Presidential powers were transferred to Raúl Castro from July 31, 2006.

فیدئل کاسترو' ڤا نوم تأموم فیدئل آلخاندرو کاسترو روس (ڤئ ئسپانیایی: Fidel Alejandro Castro Ruz)، (ڤئ دی ئوٙماە د ۲۱ مە گأرمە ۱۳۰۵ أفتویی ھومبأراڤأر ڤا ۱۳ آگوست ۱۹۲۶ زایئشتی) یئ گئل سیاسأتکار و ڤأضع آلیشتکار کوٙباییە. ڤئ ڤا یە کە رأدیارکون ڤأضع آلیشت کوٙبا أم بی، د سال ۱۹۵۹ تا ۱۹۷۶ ھأم نوخوس ڤأزیر کوٙبا و نئھاش د سال ۱۹۷۶ تا ۲۰۰۸ سأرکوٙمأرە ڤولات کوٙبا بییە.

سأرچئشمە[ڤیرایئشت]