فیدئل کاسترو

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فیدئل کاسترو
Fidel Castro - MATS Terminal Washington 1959.jpg
17 ئومی سأکوٙمأرە ڤولات کوٙبا
مٱشقۊل ڤ کار

2 دئسامر 1976 – 24 فئڤریە 2008

نوخوس ڤٱزير خوش
جانشین رائول کاسترو
نئھا د ئوسڤالدو دورتیکوٙس تورادو
دئما د رائول کاسترو
أڤئلی سأردیڤوٙنکار کوٙمیتە مینجاڤأن پارتی کومونیست کوٙبا
مٱشقۊل ڤ کار

24 جوٙأن 1961 – 19 آڤریل 2011

جانشین رائول کاسترو
نئھا د بئلاس روخا کالدئریو
دئما د رائول کاسترو
سأردیڤوٙنکار لیر ھومفئکری ڤأزیریا کوٙبا
مٱشقۊل ڤ کار

2 دئسامر 1976 – 24 فئڤریە 2008

سرکۊمرٱ خوش
نئھا د خوش (چی نوخوس ڤأزیر)
دئما د رائول کاسترو
16 ئومی نوخوس ڤأزیر کوٙبا
مٱشقۊل ڤ کار

16 فئڤریە 1959 – 2 دئسامر 1976

سرکۊمرٱ مانوٙئل ئوروتیا لئو
ئوسڤالدو دورتیکوٙس تورادو
نئھا د خوزئ میرو کاردونا
دئما د خوش
ھأفتومی و 23 ئومی جومئشت ڤولاتیا غئر ڤابأستە
مٱشقۊل ڤ کار

16 سئپتامر 2006 – 24 فئڤریە 2008

نئھا د عبدولا أمأد بأداڤی
دئما د رائول کاسترو
مٱشقۊل ڤ کار

10 سئپتامر 1979 – 6 مارس 1983

نئھا د جوٙنیوٙس ریچارد جایڤاردانە
دئما د نیلام سانجیڤا ردی
دونسمنیا شخسی
ڤ دی اۊمائن فیدئل آلخاندرو کاسترو روس
1926
بیران، آستوٙن ئولگین، کوٙبا
پارتی سیاسی پارتی ئورتودوکس
(1946–1952)
جومئشت 26 جوٙئیە
(1953–1965)
پارتی کومونیست کوٙبا
(1965–present)
هومسر میرتا دیاز بالارت (1948–55)
دالیا سوتو دئلڤالئ(1980–تا ئیسئ)
جاگٱ ایسجایی سانتیاگو دی کوٙبا
جاگٱ آموختارکاری دوٙنئسمأنینجا ھاڤانا
کاٛسمداری ڤأکیل
اٛمزا
*Presidential powers were transferred to Raúl Castro from July 31, 2006.

فیدئل کاسترو' ڤا نوم تأموم فیدئل آلخاندرو کاسترو روس چوٙأ:ڤئ ئسپانیایی، (ڤئ دی ئوٙماە د ۲۱ مە گأرمە ۱۳۰۵ أفتویی ھومبأراڤأر ڤا ۱۳ آگوست ۱۹۲۶ زایئشتی) یئ گئل سیاسأتکار و ڤأضع آلیشتکار کوٙباییە. ڤئ ڤا یە کە رأدیارکون ڤأضع آلیشت کوٙبا أم بی، د سال ۱۹۵۹ تا ۱۹۷۶ ھأم نوخوس ڤأزیر کوٙبا و نئھاش د سال ۱۹۷۶ تا ۲۰۰۸ سأرکوٙمأرە ڤولات کوٙبا بییە.

سأرچئشمە[آلشدکاری]