فیدئل کاسترو

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
فیدئل کاسترو
Fidel Castro - MATS Terminal Washington 1959.jpg
17 ئومی سأکوٙمأرە ڤولات کوٙبا
مشغۈل ڤ کار

2 دئسامر 1976 – 24 فئڤریە 2008

نوخوس ڤزير خوش
جانئشین رائول کاسترو
نإھا د ئوسڤالدو دورتیکوٙس تورادو
دئما د رائول کاسترو
أڤئلی سأردیڤوٙنکار کوٙمیتە مینجاڤأن پارتی کومونیست کوٙبا
مشغۈل ڤ کار

24 جوٙأن 1961 – 19 آڤریل 2011

جانئشین رائول کاسترو
نإھا د بئلاس روخا کالدئریو
دئما د رائول کاسترو
سأردیڤوٙنکار لیر ھومفئکری ڤأزیریا کوٙبا
مشغۈل ڤ کار

2 دئسامر 1976 – 24 فئڤریە 2008

سرکۈمرأ خوش
نإھا د خوش (چی نوخوس ڤأزیر)
دئما د رائول کاسترو
16 ئومی نوخوس ڤأزیر کوٙبا
مشغۈل ڤ کار

16 فئڤریە 1959 – 2 دئسامر 1976

سرکۈمرأ مانوٙئل ئوروتیا لئو
ئوسڤالدو دورتیکوٙس تورادو
نإھا د خوزئ میرو کاردونا
دئما د خوش
ھأفتومی و 23 ئومی جومئشت ڤولاتیا غئر ڤابأستە
مشغۈل ڤ کار

16 سئپتامر 2006 – 24 فئڤریە 2008

نإھا د عبدولا أمأد بأداڤی
دئما د رائول کاسترو
مشغۈل ڤ کار

10 سئپتامر 1979 – 6 مارس 1983

نإھا د جوٙنیوٙس ریچارد جایڤاردانە
دئما د نیلام سانجیڤا ردی
دوٙنئسمأنیا شأخصی
ڤئ دئ ئوٙمائن فیدئل آلخاندرو کاسترو روس
1926
بیران، آستوٙن ئولگین، کوٙبا
پارتی سیاسی پارتی ئورتودوکس
(1946–1952)
جومئشت 26 جوٙئیە
(1953–1965)
پارتی کومونیست کوٙبا
(1965–present)
ھومسأر میرتا دیاز بالارت (1948–55)
دالیا سوتو دئلڤالئ(1980–تا ئیسئ)
جاگە ئیسجایی سانتیاگو دی کوٙبا
جاگە آموختارکاری دوٙنئسمأنینجا ھاڤانا
کئسمداری ڤأکیل
ئمضا
*Presidential powers were transferred to Raúl Castro from July 31, 2006.

فیدئل کاسترو' ڤا نوم تأموم فیدئل آلخاندرو کاسترو روس (ڤئ ئسپانیایی: Fidel Alejandro Castro Ruz)، (ڤئ دی ئوٙماە د ۲۱ مە گأرمە ۱۳۰۵ أفتویی ھومبأراڤأر ڤا ۱۳ آگوست ۱۹۲۶ زایئشتی) یئ گئل سیاسأتکار و ڤأضع آلیشتکار کوٙباییە. ڤئ ڤا یە کە رأدیارکون ڤأضع آلیشت کوٙبا أم بی، د سال ۱۹۵۹ تا ۱۹۷۶ ھأم نوخوس ڤأزیر کوٙبا و نئھاش د سال ۱۹۷۶ تا ۲۰۰۸ سأرکوٙمأرە ڤولات کوٙبا بییە.

سأرچئشمە[ڤیرایئشت]