فمینیسم

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فمینیسم (ڤ اْنڳلٛیسی Feminism) ڤ تاٛفؽ د جۏنبشؽا اْجتماعی، سؽاسی ۉ ایدئولوژی یا اْتلاق مۊئٱ کاْ هٱدٱفؽ موشترک ناْ دۏم مؽکٱن: تٱریف ۉ ڤ پا ساختن برابری سؽاسی، اومۊری، شٱخسی ۉ اْجتماعی جنسیٱتؽا. فمینیسم اٛعلام مؽکٱ کاْ جامعٱیا، نۏقتٱ نٱزٱر پؽایا ناْ اولٱڤیٱت قرار ماٛئٱن، ۉ یٱ کاْ ڤا زنؽا د او جامعٱیا رٱفتارؽ ناعادلانٱ سۊرٱت ماٛیرٱ. تٱفرٱیا سی تٱغییر اؽ ڤٱزیٱت شامل موبارزٱ ڤا کلٛیشٱیا جنسیٱتی ۉ تٱفرٱ سی ڤ پا ساختن مۉقؽٱتؽا برابٱر شۏغلی ۉ آمۊزشی سی زنؽا ئٱ.

فٱعالؽا هقۊق زنؽا (فمینیستؽا) باڤٱر دارٱن کاْ جنسیٱت د زناٛیی اْنسانؽا نبایٱد عاملؽ تٱعیین کن سی جایگا اْجتماعی، سؽاسی ۉ اومۊری ڤنو بۊئٱ، سی یٱ کاْ باڤٱر دارٱن زن ۉ پؽا بایٱد د هقوق برابرؽ د زمینٱیا موختٱلف بٱرخوردار بۊئٱن ۉ ڤ برابری جنسیٱتی موتٱقدٱن. اْتقاد ڤ برابری هقوق زن ۉ پؽا دارٱن. فمینیسم بؽشتری تٱمٱرکوز خوشاْ مٱتۊف ڤ تٱئدید نابرابریا جنسیٱتی ۉ پیش‌بورد هقوق، عٱلایق ۉ مٱسٱلٱیا زنؽا کردٱ. فمینیسم بؽشتر د قٱرن ۲۰ میلٛادی اْنتشار ٱڤلی ٱساس‌نامٱ هقوق بٱشٱر» پٱدید اوما. زمونؽ کاْ مٱردم ڤ تۉر گوستٱردٱ اؽ ٱمر ناْ قبۊل کردن کاْ زنؽا د جامعٱیا پؽا ماٛئڤٱر سٱرکۊب مۊئٱن.


باڤٱرکویا سؽاسی-اْجتمایی
آنارشیسم
مٱردم کؽخا مٱسیهی
مٱردم کؽخایی
دین کؽخایی
دیکتاتوری
فاشیسم
کسم کؽخایی
فمینیسم
مارکسیسم
مارکسیسم لنینیسم
کمونیسم
دٱسٱ گرایی
موهافزٱ کاری
موهیت گرایی
اْسلام‌گرایی
لیبرالیسم
آزادی هایی
زایارٱ هایی
نازیسم
آیم هایی سۊسیال
لیبرالیسم سۊسیال
سۊسیال مٱردم کؽخایی
سۊسیالیسم
سهیونیسم
خودسلاداری
شایی
رادیکالیسم


سرچشمٱ[آلشتکاری]