فرای

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
فئرای
แพร่
آستوٙن
Yom River in Phrae Province.jpg
Official seal of فئرای
نئشوٙ
جاگه آستوٙن ئوتارادیت د ڤولات تایلأند
جاگه آستوٙن ئوتارادیت د ڤولات تایلأند
ڤولات  Thailand
مینجاڤأن شأر فئرای
دولأت
 • فأرموٙندار ساک سوٙمبوٙنتو
نوفوٙس(۲۰۱۴)
 • نوفوٙس کول ۴۵۴٬۰۸۳
 • تأپئسئن نوفوٙس
 • گیرینج تأپئسئن نوفوٙس Ranked 57th
راساگه گاتی گات ئوستاندارد تایلأند (یوٙ تی‌ سی +۷)
رازینه ئیزو ۳۱۶۶ TH-54

فئرای نوٙم یئ گل د آستوٙنیا ڤولات تایلأنده کئ مینجاڤأنئش شأر فرای یه. ئی آستوٙن یئ گل د آستوٙنیا شومالی ڤولٛات تایلأنده کئ آستوٙنا هومسا ئی آستوٙن ڤئنوٙنئن٬ فایاو٬ نان٬ ئوتارادیت٬ سوخوتای و لامپانگ. آستوٙن فئرای ها د دأره گئلال یوٙم. ئوسئ رئشنه کوٙیا فی پان نام د هارگه تا أفتونئشین ئی آستوٙن نه می گوڤاره و رئشنه کوٙیا فئلوئنگ ها د أفتونئشین ئی آستوٙن.

ئو هأڤا[ڤیرایئشت]

ئو هأڤا آستوٙن فئرای گأرمسیری ساڤاناییه٬ زئمسوٙنیا ئی آستوٙن گأرم و هۊشگه٬ گیرینج هأڤا تا مینجا ما آڤریل روأ ڤأرو جوٙری کئ گأرمی هأڤا د مینجا روٙز میرئسه ڤئ 38 گیرنج سانتی گراد. بارئشتیا موٙسئمی د ما مئی شوروٙ موٙأن تا ما ئوکتوڤر د ئی مایا هأڤا د روٙ یئ قأری هونئک موٙأ ڤألی د شویا گأرمتأر موٙأ.


داده یا ولاتجافئرای (1981–2010)
ما جانڤیە فئڤیرە مارس آڤریل مئ جوٙأن جوٙئیە آگوست سئپتامر ئوکتوڤر نوڤامر دئسامر سال
چوٙأ:کوچئک نیسی بی نوقطە °C (°F) 31.2
(88.2)
33.7
(92.7)
36.3
(97.3)
37.6
(99.7)
35.3
(95.5)
33.6
(92.5)
32.6
(90.7)
32.3
(90.1)
32.4
(90.3)
32.1
(89.8)
31.2
(88.2)
29.9
(85.8)
33.18
(91.73)
چوٙأ:کوچئک نیسی بی نوقطە °C (°F) 15.7
(60.3)
17.6
(63.7)
21.2
(70.2)
24.3
(75.7)
24.7
(76.5)
24.7
(76.5)
24.4
(75.9)
24.3
(75.7)
24.0
(75.2)
23.0
(73.4)
19.7
(67.5)
15.9
(60.6)
21.63
(70.93)
بارئشتمیلی‌مئتر (ئینج) 5.8
(0.228)
8.8
(0.346)
27.6
(1.087)
82.1
(3.232)
178.1
(7.012)
138.8
(5.465)
154.2
(6.071)
205.5
(8.091)
191.7
(7.547)
88.8
(3.496)
25.6
(1.008)
7.8
(0.307)
۱٬۱۱۴٫۸
(۴۳٫۸۹)
میانگین روٙزیا باروٙنی(≥ ۱ mm) 1 1 2 6 14 16 18 20 18 11 4 1 112
دأرصأد نأمدار بییئن 74 68 62 64 74 79 81 83 84 83 79 76 75.6
سأرچئشمە: Thai Meteorological Department (Normal 1981-2010), (Avg. rainy days 1961-1990)


ڤیرگار[ڤیرایئشت]

ڤیرگارچه آستوٙن فئرای میرئسه ڤئ گات پاتئشایی هاریپوٙنچای مه٬ کئ ئی پاتئشایی د سال 1443 زایئشتی بی زیر نأخیز پاتئشایی لاناتای٬ سی یه کئ د گات شایی پاتئشا تیلوٙ کاراج ڤئ ئی راساگه نه کئ مین را جأن ڤئ سی گرتن ڤولات نان بیه.

نشوٙنیا[ڤیرایئشت]

د پایه أفسانه یا چئنی موٙأن کئ د بئرار کئ ڤایأک بینه د دۊ گل شأر نان و فئرای حوکوٙمأت می کئردئنه٬ ئوسئ د گاتی کئ ڤئنوٙ میهاستئن زئمین بأر بأکأن یئ گلشوٙ سوار أسب بیه و ئوسئ د جأعده فئرای رأتلئک بیه ئوسئ ئو بئرار هنی د راساگه نان د حال و باری کئ سوڤار بوٙفالو بیه می رأته سی سأر کۊ. ئوسئ سی یأنه کئ آستوٙن فئرای یئ گل أسب نه د نئشوٙنه خوش ڤئ کار میئره٬ ئوسئ سی یأنه کئ آستئۊن نان د نئشۊن خوشوٙ بوٙفالو نه ڤئ کار مئیرئن. ئوسئ د سال 1940 زایئشتی دولأت گوت کئ سی قأشأنی ڤاگئرد یئ گل أسب یئ گل عأمارأت ڤیرگارمأن أم بیا د کارگئرایی ئی کار یئ گل أمارأت ئستوٙپا ڤا نوٙم فئرا تات چوٙ هائ دئما سأر أسب که ئضاف بی ئی ئستوٙپا ها د نۊ کئلومتری هارگه أفتونئشین شأر فئرای.

بأرکونوٙن دیڤوٙنکاری[ڤیرایئشت]

نأشخه آمفوٙأ فئرای

آستوٙن فئرای 8 گل بأرجا یا آمفوٙأ داره کئ ئی بأرجایا 78 گل زیربأرجا دارئن و سأرجأم ڤئنوٙ 645 دئهات دارئن

  1. موٙئ آنگ فئرای
  2. رونگ کئڤانگ
  3. لونگ
  4. سوٙنگ مئن
  5. دئن چای
  1. سونگ
  2. ڤانگ چین
  3. نوٙنگ موانگ خای

ڤولاتگأردی[ڤیرایئشت]

بأرجا ڤات لوانگ چأن گل خوصوٙصیت نازار داره که ڤئنوٙنئن: ڤیرام و چیانگ سائن کئ دۊ گل چی مأصأڤی بینه و د ڤولات میانمار خأرینئشوٙنه. یئ گل جاگه دیئنی د ئی بأرجا یئ گل موٙزه أ کئ چیا أتیقه نه د خوش داره چیایی کئ چأن گل د ڤئنوٙ چأن گل موجأستئمه پومصأد ساله د بوٙدا و چأن گل چی هأنیئن. ڤات فئرا نوٙن ها د أفتونئشین ڤات لوانگ و ها د نئزیک ڤئ دیفاریا دئمادار شأر ئوسئ د دئماتأر چأن گل موجأستئمه د بوٙدا ئیچئ نئهاجوٙری بیه و ئی زیربأرجا د دیجا دئماتأرشناسی فره قۉینه. ڤات فئرا بات مینگ موٙئ آنگ د سال 1955 زایشتی رأڤأندیاری بیه و نوٙمئش د دۊ گل پأرستئشت جا دئمادار گرته بیه و ئو یأکی کئ دئمادارتأره یئ گل نیسئسه فره نازار ها دئش.

سرچشمأ[ڤیرایئشت]