فرای

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فئرای
แพร่
آستوٙن
Yom River in Phrae Province.jpg
Official seal of فئرای
نشوݩ
جاگه آستوٙن ئوتارادیت د ڤولات تایلأند
جاگه آستوٙن ئوتارادیت د ڤولات تایلأند
ڤولات  Thailand
مینجاڤأن شأر فئرای
دۉلت
 • فأرموٙندار ساک سوٙمبوٙنتو
نوفۊس(۲۰۱۴)
 • نوفۊس کول ۴۵۴٬۰۸۳
 • تٱپسن نوفۊس
 • گیرینج تٱپسن نوفۊس Ranked 57th
راساگٱ گاتی گات ئوستاندارد تایلأند (یۊ تی‌ سی +۷)
رازینٱ ایزۊ ۳۱۶۶ TH-54

فئرای نوٙم یئ گل د آستوٙنیا ڤولات تایلأنده کئ مینجاڤأنئش شأر فرای یه. ئی آستوٙن یئ گل د آستوٙنیا شومالی ڤولٛات تایلأنده کئ آستوٙنا هومسا ئی آستوٙن ڤئنوٙنئن٬ فایاو٬ نان٬ ئوتارادیت٬ سوخوتای و لامپانگ. آستوٙن فئرای ها د دأره گئلال یوٙم. ئوسئ رئشنه کوٙیا فی پان نام د هارگه تا أفتونئشین ئی آستوٙن نه می گوڤاره و رئشنه کوٙیا فئلوئنگ ها د أفتونئشین ئی آستوٙن.

ئو هأڤا[آلشتکاری]

ئو هأڤا آستوٙن فئرای گأرمسیری ساڤاناییه٬ زئمسوٙنیا ئی آستوٙن گأرم و هۊشگه٬ گیرینج هأڤا تا مینجا ما آڤریل روأ ڤأرو جوٙری کئ گأرمی هأڤا د مینجا روٙز میرئسه ڤئ 38 گیرنج سانتی گراد. بارئشتیا موٙسئمی د ما مئی شوروٙ موٙأن تا ما ئوکتوڤر د ئی مایا هأڤا د روٙ یئ قأری هونئک موٙأ ڤألی د شویا گأرمتأر موٙأ.


چوٙأ:Weather box


ڤیرگار[آلشتکاری]

ڤیرگارچه آستوٙن فئرای میرئسه ڤئ گات پاتئشایی هاریپوٙنچای مه٬ کئ ئی پاتئشایی د سال 1443 زایئشتی بی زیر نأخیز پاتئشایی لاناتای٬ سی یه کئ د گات شایی پاتئشا تیلوٙ کاراج ڤئ ئی راساگه نه کئ مین را جأن ڤئ سی گرتن ڤولات نان بیه.

نشوٙنیا[آلشتکاری]

د پایه أفسانه یا چئنی موٙأن کئ د بئرار کئ ڤایأک بینه د دۊ گل شأر نان و فئرای حوکوٙمأت می کئردئنه٬ ئوسئ د گاتی کئ ڤئنوٙ میهاستئن زئمین بأر بأکأن یئ گلشوٙ سوار أسب بیه و ئوسئ د جأعده فئرای رأتلئک بیه ئوسئ ئو بئرار هنی د راساگه نان د حال و باری کئ سوڤار بوٙفالو بیه می رأته سی سأر کۊ. ئوسئ سی یأنه کئ آستوٙن فئرای یئ گل أسب نه د نئشوٙنه خوش ڤئ کار میئره٬ ئوسئ سی یأنه کئ آستئۊن نان د نئشۊن خوشوٙ بوٙفالو نه ڤئ کار مئیرئن. ئوسئ د سال 1940 زایئشتی دولأت گوت کئ سی قأشأنی ڤاگئرد یئ گل أسب یئ گل عأمارأت ڤیرگارمأن أم بیا د کارگئرایی ئی کار یئ گل أمارأت ئستوٙپا ڤا نوٙم فئرا تات چوٙ هائ دئما سأر أسب که ئضاف بی ئی ئستوٙپا ها د نۊ کئلومتری هارگه أفتونئشین شأر فئرای.

بأرکونوٙن دیڤوٙنکاری[آلشتکاری]

نأشخه آمفوٙأ فئرای

آستوٙن فئرای 8 گل بأرجا یا آمفوٙأ داره کئ ئی بأرجایا 78 گل زیربأرجا دارئن و سأرجأم ڤئنوٙ 645 دئهات دارئن

  1. موٙئ آنگ فئرای
  2. رونگ کئڤانگ
  3. لونگ
  4. سوٙنگ مئن
  5. دئن چای
  1. سونگ
  2. ڤانگ چین
  3. نوٙنگ موانگ خای

ڤولاتگأردی[آلشتکاری]

بأرجا ڤات لوانگ چأن گل خوصوٙصیت نازار داره که ڤئنوٙنئن: ڤیرام و چیانگ سائن کئ دۊ گل چی مأصأڤی بینه و د ڤولات میانمار خأرینئشوٙنه. یئ گل جاگه دیئنی د ئی بأرجا یئ گل موٙزه أ کئ چیا أتیقه نه د خوش داره چیایی کئ چأن گل د ڤئنوٙ چأن گل موجأستئمه پومصأد ساله د بوٙدا و چأن گل چی هأنیئن. ڤات فئرا نوٙن ها د أفتونئشین ڤات لوانگ و ها د نئزیک ڤئ دیفاریا دئمادار شأر ئوسئ د دئماتأر چأن گل موجأستئمه د بوٙدا ئیچئ نئهاجوٙری بیه و ئی زیربأرجا د دیجا دئماتأرشناسی فره قۉینه. ڤات فئرا بات مینگ موٙئ آنگ د سال 1955 زایشتی رأڤأندیاری بیه و نوٙمئش د دۊ گل پأرستئشت جا دئمادار گرته بیه و ئو یأکی کئ دئمادارتأره یئ گل نیسئسه فره نازار ها دئش.

سرچشمأ[آلشتکاری]