غورۊر ۉ تٱعٱسۏب

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
غورۊر ۉ تٱعٱسۏب
PrideAndPrejudiceTitlePage.jpg
سریٱک کو جین آستین
ڤلات پاتشایی یٱکاگیرکردٱ
زڤون اْنڳلٛیسی
جانر گٱپ مٱتٱل، سؽ قاف
دأرتیچ کار T. Egerton, Whitehall
ڤیرگار دٱرتیج بیئن
28 جانڤیٱ 1813
جۊر ڤارسگٱر دٱرتیج کاری(جلد سفت، 3 جلد)
او سی اْل سی 38659585
823.7
دیٛاری بیٱ د عٱلق ۉ اْساس
دئماگر مانسفیلد پارک
نیسئسە غورۊر ۉ تٱعٱسۏب at Wikisource

غورۊر ۉ تٱعٱسۏب چوٙأ:ڤ اْنڳلٛیسی یاٛ گٱپ مٱتٱل نوم دیارٱ کاْ آرنڳ جین آستن نڤیسؽار اْنڳلٛیسیٱ.

اؽ کتاو دۏمیݩ مٱتٱل جین آستینٱ . اؽ مٱتٱل ناْ د سال ۱۷۹۶، د هال ۉ بالؽ کاْ سنش ۲۱ سال بی نیسٱن، ڤٱلٛی اؽ گٱپ مٱتٱل تا سال ۱۸۱۳ دٱرتیج کاری ناٛیی.

بؽشتر مونتٱقدؽا مۉٱن کاْ غورۊر ۉ تٱعٱسۏب نازارتریݩ آرنڳ جین آستینٱ.

کول ۉ کۊتا مٱتٱل[آلشتکاری]

پؽا ۉ کؽخا باٛنت (Bennet) پٱنج تا دوخڌر داشدن. جین ۉ اْلٛیزابت کاْ د سئتا خوئٱر ھٱنی گٱپتر ۉ نٱجیمتر ۉ رٱنڳینڳتر بین. د ھومسایی ڤنو یاٛ باغ ڤ نوم ندرفیلد یاٛ پؽا نوم دیار ۉ پیلٛدار ڤ نوم چارلز بینگلی بی کاْ فرٱ مؽرگٱرم ۉ خوش سیرٱت بی. کؽخا باٛنت مؽھاس کاْ اؽ پؽا کاْ ھومساشو بی یٱکؽ د دوخڌرؽاشاْ بها. سی یٱ بی کاْ د یاٛ ماٛئمونی کاْ بینگلی رٱڤٱندیاری کردٱ بی هونڤادٱ باٛنت هٱم بین. ۉ د اؽ شۉ جین ڤا چارلز بینگلی آشنا بی ڤٱلٛی دلش مؽھاس کاْ مؽرٱ خوئٱر چارلز یٱنؽ دارسی ساٛیلٛش بٱکٱ ڤٱلٛی د او شۉ چنی ناٛیی. د کولٛ بون مایٱ اؽ مٱتٱل دل رٱتاٛیی ۉ غورۊر ۉ عشقٱ.

آیمؽا مٱتٱل[آلشتکاری]


سرچشمٱ[آلشتکاری]