شمال کاله

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Generic flag of Nord-Pas-de-Calais.svg

شمال کاله نوم یه گل د راساگه یا ولات فرانسه ئه که مینجاونش شهر لیل ه.