سینگ بوری

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سینگ بوری
สิงห์บุรี
آستوݩ
باٛرٱقسینگ بوری
باٛرٱق
Official seal of سینگ بوری
نشوݩ
سینگ بوری د نٱقشٱ تایلٱند
سینگ بوری د نٱقشٱ تایلٱند
ڤلات  Thailand
پاتٱخت سینگ بوری
دۉلٱت
 • فرماندار چیت فونگ
نفۊس(۲۰۱۴)
 • نفۊس کول ۲۱۲,۱۵۸
 • تٱپسن نفۊس
راساگٱ گاتی راساگٱ گاتی تایلٱند (یۊ تی‌ سی +۷)
رازینٱ ایزو ۳۱۶۶ TH-17

سینگ بوری نوم یٱکؽ د آستونؽا ڤلات تایلٱند ٱ کاْ پاتٱختش شٱئر سینگ بوری ئٱ. هومسایا اؽ آستوݩ آستونؽا ناخون سوئام، لوپ بوری، آنگ تونگ، سوپان بوری ۉ چای ناتن. سینگ بوری د یاٛ کٱلیمٱ سانسکریت ڤا نوم سینگ کاْ هومبٱراڤٱرٱ ڤا شؽر گرتٱ بیٱ کاْ د زڤوݩ تایلٱندی مۊئٱ شٱئر شؽر. د گات شایی ڤاراڤاتی اؽ آستوݩ جاگٱ فرٱ نازاری سی خوش گرت. اؽ آستوݩ د چٱنتا آستوݩ هٱنی رٱڤٱندؽاری بیٱ. نشوݩ دیارکوݩ اؽ آستوݩ قلا بانگاراچان ناْ نشوݩ مؽیٱ د گاتی کاْ د سال 1765 زارۊیی برمٱ چول کرد د آیوتتایا یازدٱ تا هٱنی اوماین سی کومٱک د ٱرتش د بانگاراچان ڤنو ٱرتش برمٱ ناْ سی پٱنج ما نڳٱ داشتن ۉ نوئا شکٱس هٱردن ٱرتش تایلٱند ناْ گرتن. د چارم ژانڤیٱ هٱر سال سی گٱپ کردن قٱئرمانؽا ۉ شاپیایا اؽ جٱنڳ د اؽ آستوݩ یاٛ شادینٱ بٱرگوزار مۊئٱ.

بٱئرکرد سؽوسی[آلشتکاری]

اؽ آستوݩ شش تا مٱهدۊدٱ یا آمفوئاْ دارٱ کاْ هٱر کوم د ینٱ 46 تا تامبون یا زیربٱئرجا دارن ۉ د کول 363 دهات ها د اؽ آستوݩ. ڤنو راستاگٱیا آستوݩ سینگ بورین:

دیڤونگٱ ۉ دادگا آستوݩ سینگ بوری هان د شٱئر سینگ بوری ۉ ساختموݩ اؽ دیڤونگٱ معماری اورۊپایی دارٱ کاْ د دؽجا معماری فرٱ نازارٱ ۉ یٱکؽ د جازبٱیا ڤلاتگٱردی آستوݩ سینگ بوری ئٱ. ڤات ساڤانگ آروم یٱکؽ د پٱرستشگایا بۊدایی ئٱ کاْ ها د آستوݩ سینگ بوری د اؽ پرستشگا باوٱرکویا دین بۊدایی آموختارکاری مۊئٱ ۉ جاگٱ فرٱ نازاریٱ. قلا ڤات فارا نون چاکاراسی یاٛ قلا پاتشایی ئٱ کاْ ها د اؽ آستوݩ ۉ د اؽ قلا کشیارؽا ۉ شیڤٱیایی د بۊدا هؽ کاْ د کول دۏ تا د عٱسگؽا ۉ شیڤٱیا نازار د بۊدا ها د اؽ قلا د گات شا ڤرما دۏئم رٱڤٱندؽاری بیٱ کاْ اؽ قلا گپ بیئن ۉ خودسلاداری اؽ پاتشا ناْ نشوندیاری مؽکٱ.

رٱهزهشت[آلشتکاری]

شادینٱ یا: د اؽ آستوݩ شادینٱیا فرٱیی بٱرگوزار مۊئٱ کاْ چٱنتا د اؽ شادینٱیا د هار مؽان: نماشگا ڤیردؽاری د سردؽارؽا جٱنڳ بانگ راجان کاْ د 4 تا ششم ژانڤیٱ هٱر سال د پارک تامبون بانگ راچان بٱرگوزا مۊئٱ. کاْ اؽ شادینٱ یاٛ ڤیردؽاری د سردؽارؽا جٱنڳ مؽنجا اؽ ڤلات ۉ ڤلات برمٱ ئا کاْ د شیڤٱ ڤلات نشینی ۉ د خۊیی بٱرگوزار مۊئٱ. شادینٱ کام فا اؽ شادینٱ یاٛ جۊر منٱتباری د خلک تای فوئا نٱ کاْ د آمفوئاْ پروم فوری بٱرگوزار مۊئٱ ۉ هٱر سال آئمؽا زیادی سی ساٛل کردݩ د اؽ شادینٱ مؽان. اؽ شادینٱ سی منٱتباری ۉ پٱرستش یاٛ چی چؽ خودا ئٱ کاْ اۉریا ناْ بارونی مؽکٱ ۉ مۊئٱ بۊیی کاْ یاٛ شادینٱ دینی ئٱ. شادینٱ تی خائو بین: یاٛ شادینٱ سونٱتی ئٱ کاْ د رۊستا چاک راسی کاْ خوش ها د آمفوئاْ موئٱ آنگ بٱرگوزار مۊئٱ کاْ اؽ شادینٱ د 13 تا 15 آڤریل هٱر سال د اؽ رۊستا رٱڤٱندؽاری مۊئٱ.

عسگدونی[آلشتکاری]

ศาลากลางและศาลจังหวัดสิงห์บุรี 01.JPG
ศาลากลางและศาลจังหวัดสิงห์บุรี 02.JPG

سرچشمٱ[آلشتکاری]