سٱنعٱت

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

سٱنعٱت یٱکیٛ د لٛشگؽا اومۊریٱ ک مۊٱ بۉیی ک یاٛ گلٛ کوملوسٱ ک کنشتگرؽایی یاْ ناْ ک د ڤٱر گرتٱ راس کردن، دریتچ کردن ۉ ڤ کار گرتن یاٛ دسٱ چیا ساخت دٱس آیم هیسن د ڤٱر میرٱ.


سرچشمٱ[آلشتکاری]