سوٙڤازیلأند

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
Flag of Swaziland.svg

سوٙڤازیلأند یئ گئل ڤولاتە کئ ھا د أفتونئشین ھومپئیڤأند آفریقا ، پاتأخت ئی ڤولات شأر لوٙبامبا ە.

سأرچئشمە[ڤیرایئشت]