سوٙرین

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سوٙرین
สุรินทร์
آستون
Mun River Mouth.jpg
باٛرٱقسوٙرین
باٛرٱق
Official seal of سوٙرین
نشوݩ
جاگه آستون سوٙرین د ولات تایلند
جاگه آستون سوٙرین د ولات تایلند
ولات  Thailand
مینجاون شأر سوٙرین
دۉلت
 • فأرموٙندار ڤیچیان چاڤالیت
نوفۊس(۲۰۱۴)
 • نوفۊس کول ۱٬۳۹۱٬۶۳۶
 • تٱپسن نوفۊس
 • گیرینج تٱپسن نوفۊس Ranked 24th
راساگٱ گاتی گات استاندارد تایلند (یۊ تی‌ سی +۷)
رازینٱ ایزۊ ۳۱۶۶ TH-53

سوٙرین یئ گل د آستوٙنیا شومال أفتونئشین ڤولات تایلأنده٬ آستوٙنیا هومسا ئی آستوٙن ڤئنوٙنئن: بوٙریام٬ ماها ساراخام٬ روٙی ئیت و سی ساکئتئن. آستوٙن ئودار مینچای کئ یئ گل د آستوٙنیا ڤولات کامبوٙجه ها د هارگه ئی آستوٙن. جاگأپی آستوٙن سوٙرین 8,124 کئلومتر چارگوٙشه کئ د گئلال موٙن د شومال شوٙروٙ موٙأ و تا کوسار دانگ رئک نئها داره٬ مینجاڤأن ئی آستوٙن شأر سوٙرینه کئ ها د مینجا هارگه أفتونئشین ڤولات تایلأند و 434 کئلومتر د بانکوک دیره. راساگه سوٙرین د دیجا ئیسجا بیئن آئم نئهاتری فره ڤیرگارمأنی داره چئنی کئ موٙأن نئهاتری ئیسجا بیئن آئم د ئیچئ می رسه د گات دئما ڤیرگار. د دیجا ڤیرگارمأنی ئی راساگه زیرنأخیز ئمپراتوٙریا و شایا فره قۉینی چی آنگ کوٙریان خئمئر٬ شایا لاو ڤا نوم لان خانگ و سئلسئله پاتئشایی تایلأندی آیوتئتایا بیه. بئرچ کاری ئی ڤیرگار د مینجا ڤولات نئشنیا تایلأندیا ڤا نوم ئیسان خوش دیار کار ئی جوٙر ڤاجوٙری رأزئشتیه و ئی آستوٙن د دیجا قومیأتی فره جوٙر ڤاجوٙره. زوٙن أصلی د ئی آستوٙن ئیسان لاو أ. آستوٙنیا أفتونئشین ڤولات تایلأند د دیجا رأزئشتی و سئریشتی د باقی جایا ڤولات تایلأند جئگا بینه و آستوٙن سوٙرین نأم د ئی لحاظ جئگا د باقی آستوٙنیا ئی راساگه نی. بیشتئر خألک ئی آستوٙن ژار و دئهاتیئن د کول یه گل صأنأت کار ری برنج د آستوٙن هی کئ فره ژاره. کارگأریا برنج کاری سی دأرآمد بیشتئر مأژبوٙرئن کئ کاریا هأنی چی کارگر ساختئموٙ سازی یا کارگر ئوریشأم بافی أنجوم دأن. ئشگار و آموختارکاری فیل یئ گل د صأنأتیا نازار د ئی آستوٙنه جوٙری کئ نئزیک ڤئ 25 دأرصأد د فیلیا پاتئشایی د آستوٙن پأرڤأرده کاری بوٙئن کئ چئنی کاری یأم کار قوٙم کوٙی أنجوٙم کاری بوٙأ.

ریشأ دیارکونی نوم[آلشتکاری]

د پایه یئ گل أفسانه چئنی گوتئنه کئ نوم ئیسئنی آستون سوٙرین سی شانازی شا راساگه یی ئی آستوٙن کئ دئش می گوتئن چینانگ پوٙم و ئوسئ نوم شایی ڤئ لوان سوٙرین فاکدی بیه چئنی بیه. کألیمه سوٙرین دو گل بأرجا داره کئ بأرجا أڤألئش د یئ گل کألیمه سانسکئریت ڤا نوم سوٙرا کئ هومبأراڤأرئ لۊریش بوٙأ خودا و بأرجا دویومئش ئینتار یا ئیندرا أ. دئما د سأده چاردأوم زایئشتی ئی آستوٙن زیرنأخیز ئمپئراتوٙری خئمئر و یئ گل د بأرجایا آستوٙن کوٙک خان کئ خوش د گات ئوسئنی یئ گل د آستوٙنیا ئو ئمپئراتوٙری بی٬ بیه. ئی آستوٙن د گات ڤاجئگوٙ بیئن ئمپئراتوٙری خئمئر تا ئیسه کئ ئی نومئ نه ڤئش دأنه نوم نادیاری داشته.

ڤولات شئناسی[آلشتکاری]

آستوٙن سوٙرین ها د لۉأ هارگه فألات خوٙرات کئ ئی راساگه ڤا یئ دأس رئشنه کۊ د راساگه هارگه أفتوزأنوٙن هوم پیوأند آسیا جئگا بیه. رئشنه کۊیا دانگرئک د ڤأر گئرأته بأرجا هارگه ئی آستوٙنه. تئنیا را گوڤاردئن د هارگه ئی آستوٙن مأرز ئی آستوٙن ڤا ڤولات کامبوٙجه. ئی رئشنه کۊیا فره بالا بأرز نیئن ڤألی د لا هارگه ئی رئشنه کۊیا کئ میرئسه د ڤولات کامبوٙج ئی رئشنه کۊیا فره بأردی بوٙأن جوٙری کئ تئر نأبوٙأ دشۉ بئگوڤاری. تئنا را گوڤاردئن د ئی رئشنه کۊیا مینجا مأرز کامبوٙج و چوٙنگ چوٙم و ئوماچه. شیڤات شومالی ئی رئشنه کۊ آروم آروم می رسه ڤئ دأشتیا هومار و لئفاو گری کئ هان د راساگه شومالی و مینجایی ئی آستوٙن. ئی جأریان آروم آروم یئ گل جأریان لٛفوٙ نه د ڤأر مئیره کئ د راساگه یا شومالی تا راساگه یا هارگه یی ئی آستوٙن نئها داره کئ دأس آخئر می رئسه ڤئ گئلال موٙن. گئلال موٙن دئرازتئری گئلال ڤولات تایلأند و دویومی گئلال پور ئۉأ کئ ها د ئی ڤولات گئلال موٙن یئ گل گئلال ڤیرگارمأنه. بأرجا شومال أفتونئشین آستوٙن سوٙرین میرئسه ڤئ بأرجا أفتوزأنوٙن آستوٙن بوٙریام کئ ڤا دۊ گل گئلال موٙن و چی کئریک هوم بأره کئ هأر دۊ گلشوٙ د کوسار دانگ رئک سأرچئشمه دارئن. گئلال موٙن کئ د بأرجا هارگه ئی آستوٙن تا بأرجا شومال أفتوزأنوٙن ئی آستوٙن نه می گوڤاره آخئرئش میرئسه ڤئ دأریاچه ساتوٙم.

بأرکونوٙن دیۉنکاری[آلشتکاری]

نأخشه آمفوٙأ

ئی آستوٙن هئبده گل آمفوٙأ و 158 زیربأرجا داره

 1. موٙئ آنگ سوٙرین
 2. چوٙمفوٙن بوٙری
 3. ساتوٙم
 4. چوٙم فئرا
 5. پئراسات
 6. کاپ چوٙئنگ
 7. راتانابوٙری
 8. سانوٙم
 9. سیخورافوٙم
 1. سانگ خا
 2. لام دوٙان
 3. سامروٙنگ ساپ
 4. بوٙاچئت
 5. فانوٙم دونگ راک
 6. سی نارونگ
 7. خوٙا سی نارین
 8. نوٙن نارای

او و هأڤا[آلشتکاری]

چوٙأ:Weather box

سرچشمه[آلشتکاری]

چوٙأ:بخش بنی سیاسی ولات تایلند