سوٙدان

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Flag of Sudan.svg

سوٙدان یئ گئل ڤولاتە کئ ھا د شومال أفتوزأنوٙن ھومپئیڤأند آفریقا ، پاتأخت ئی ڤولات شأر خارطوٙم ە.

سأرچئشمە[ڤیرایشت]