سوٙدان

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
Flag of Sudan.svg

سوٙدان یئ گئل ڤولاتە کئ ھا د شومال أفتوزأنوٙن ھومپئیڤأند آفریقا ، پاتأخت ئی ڤولات شأر خارطوٙم ە.

سأرچئشمە[ڤیرایئشت]