سدام کی بی

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Iraq, Saddam Hussein (222).jpg

سدام حوسئ ده28 اوریل سال1937زایانی د تکه ریت شئر کچکئ د لا شرق اراق تیه گوشنی و ولات پرنهات.بوئش عبدالمجید اورهیم 5ما ورز زایسن دا سدام سرگلم رت که ده نورگشت.حتی قرئ موئن شاید ای ده او باوه نئ!ده نبین باوه دا ائ نومن نیا وش که الوت خیلی هم وامسما بی(سدام:فره ازار رس).دما یه که سدام اوما و دی داش شی کرد ویکئ هنی که پیا بداخلاق وگن پتئ بی.چنی بی که سدام ائفتا وتئ هالوش او تا چن سال هنی تئ دا نورگشت.باوه حرومش دماتر مجبورش کرد مرغ وکله شئ بدوزه تا وا یگ بورن!10سالئ ده زنه ایش گذشتی که ده تکریت جست ورت تئ آموش ده بغدا.اموش یکئ ده سونیا همهچیها بی که نیا وا نوم سدام که و دوشمنل رحم نکه.هئ وئ خاطر بی که سر در حزو عربحای بعث دراورد.سدام ده زنه ای ش 3گل زه حاس که دوتا دشون وه زور مجبورکرد ده مئره اولی تلاق بیرن تا ای بهاشو!سدام دماتر ده حزو بعث پئش رت تا بی ورییس کومره ولات عراق که الوت یه هم دماکت کار نوی چون وا حمله وائران حاس د خش قهرمان سی خلک عرو بسازه که هیچوقت نتونس.او سی اوتپ ائرشت وایران حمله کرد وکوئت اما دوچه هم قشنیل ولاتل غربی اشکنانش ده یگ تا یه که بالاخره روزگار سی ائ قاتل لئوه و سر رسی و دسال2006زایانی وا مرگش دونیاین دشر خش راحت کرد

سرچشمه[آلشتکاری]