ساموٙنجا نأرم أفزاریا آزاد

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
ساموٙنجا نأرم أفزاریا آزاد
Free Software Foundation logo and wordmark.svg
سأر نوم FSF
شوعار نأرم أفزار آزاد، کوٙمألأیأکی آزاد
رأڤأندیاری 1985
جوٙر 501(c)(3) ساموٙنگە سوٙدمأشناس
حال و بال حوقوٙقی رأڤأندیاری بییە
دال آموختارکاری
نئڤیسگە مینجاڤأن بوستون، ماساچوسئت، ئمریکا
راساگەserved
سأر تا سأر دونیا
أندوم بییئن
شأخصی
سأردیڤوٙنکار
ریچارد ئستالمأن
ڤابئستئ یی مینجاڤأن حوقوٙق آزادی نأرم أفزار
بوٙجە
$1,136,393 د فئڤریە 2014
کأرمأنیا
12
دیارگە www.fsf.org

ساموٙنجا نأرم أفزاریا آزاد (ڤئ ئینگیلیسی: Free Software Foundation) یئ گئل ساموٙنگە سوٙدمأشناس ە کئ د ما ئوکتوبر سال ۱۹۸۵ زایئشتی ڤئ دأست ریچارد ئستالمأن رأڤأندیاری بییە تا حامیندار جومئشت نأرم أفزار آزاد و خوصوٙصأند پوروٙجە گئنو بوٙە. د گات رأڤأندیاری ئی ساموٙنجا تا مینجا دأھە ۱۹۹۰ سأرمایە یا ئی ساموٙنجا بییشتئر سی ڤئ کار گئرئتئن بأرنامە نیسیایی بییە کئ نأرم أفزاریا آزاد نە می نیسأنأنە.

سأرچئشمە[ڤیرایئشت]

  • ئینگیلیسی ویکی‌پدیا