زۈن لاتين

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
لاتین
lingua Latina
ھأچایە بییئنی د کوٙمأرە ڤولات روٙم, ئمپئراتوٙری روٙم, سأدە یا مینجایی و سأدە یا تازە, شایی أرمئنی کیلیکیە (ڤا داسوٙن زوٙن فئرانکا) ڤاتیکان
راساگە هارگه افتونشین اوروپا
شومارە ھأچایە ڤأر نادیار  (ڤیرگار سیش نی)
حوٙنئڤادە زوٙن
ساموٙنە نیسأنئن لاتين
ڕأڤئشت جاڤأنئ یی
زوٙن میزوٙنکاری بییە دوٙنئسمأنگە زوٙن شئناسی دوٙنئسمأنیجا روم
رارینە یا زوٙن
ISO 639-3
Roman Empire map.svg
راساگە یایی کئ ھأچایە ڤأریا زوٙن لاتین ئوٙچئ بیینە.
دئمادارتئری بأرد نیسئسە دیار بییە د زوٙن لاتین

زوٙن لاتین یئ گئل زوٙن د حوٙنئڤادە زوٙنا ئیتالیکە و چی بیشتئر زوٙنا ئوروٙپایی یئ گئل د لئشکیا د حونواده زوٙنا ئیتالیکە و چی بیشتئر زوٙنا ھئن و ئوروٙپایی یە .[۱]ئی زوٙن د روٙزگاری یئ گئلد بأرجایا مینجاڤأن ئوروٙپا فئرە ھأچایە ڤأر داشدە. ئی زوٙن زوٙن جاڤأنە ئمپئراتوٙری روٙم بییە.

سأرچئشمە[ڤیرایشت]

  1. Sandys, John Edwin (1910). A companion to Latin studies. Chicago: University of Chicago Press. pp. 811–812.