زڤونیٛایی کاْ ریشٱ رۊمی دارن

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
زڤونیٛا رۊمی د اورۊپا
جاگرتٱیی زڤونیٛا رۊمی د دونیا، کیۊ فرانساْیی، سۉز اْسپانیایی، نارنجی پورتغالی، زرد ایتالیایی ۉ سۏر سی رومانیایی

زڤونیٛا رۊمی یا زڤونیٛا لاتین یا زڤونیٛا لاتین نۏاْنڳلیسی: Romance languages) یٱکیٛ د لشکیٛا زیر بٱئرجا زڤونیٛا ایتالیک د بٱئرجا زڤونیٛا هند ۉ اورۊپایی ٱ کاْ د ڤٱرگرتٱ زڤونیٛا جۊر ڤاجۊری چی فرانساْیی، اْسپانیایی، ایتالیایی، پورتغالی، رومانیایی، کاتالان ۉ سیسیلی مۊٱ. ریشٱ ایٛ زڤونیٛا ها د زڤون لاتین (هٱچایٱیی).

نشون دیٛار ریشٱ زڤونیٛا[آلشتکاری]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
لاتین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
لاتین کلاسیک
 
 
 
لاتین خٱلکمٱن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
رۊمی راساگٱیی
 
 
 
 
 
ساردنیایی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
رومی ایتالی ٱفتاونشیݩ
 
 
 
 
 
رۊمی ٱفتاوزٱنوݩ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
رۊمی ٱفتاونشیݩ
 
 
 
 
 
جٱد ایتالیایی
 
رۊمی بالکان
 
دالماسی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
رومی ایبری
 
 
 
 
 
رومی گالی
 
ایتالیایی
 
جد رومانیایی
 
کٱلیمٱیا آلبانیایی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پورتغالی
 
اْسپانیایی
 
رۊمی اوکیتان
 
فرانساْیی
 
رومانیایی
 
آرومانی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کاتالان
 
اکسیتان
 
 
 
 

ری ڤ ری کاری کٱلیمٱیا[آلشتکاری]

د چۊئٱ هاری کٱلیمٱیا هاری کٱلیمٱیایی کاْ هان د زیربٱئرجایا لاتین هان ری ڤ ری یٱک. (زڤونیٛا لٛۏری ۉ اْنڳلٛیسی کاْ سی ڤالریٛاری اومانٱ جوز ایٛ کوملۊس نیئن).

لٛۏری لاتین ساردنی ایتالیایی سیسیلی رومانیایی فرانساْیی اوکیتان کاتلان آرگونس اْسپانیایی اوتریشی میراندس گالکانی پورتغالی ڤنیزی اْنڳلٛیسی
اۉ aqua abba acqua acqua apǎ eau aiga aigua augua agua agua auga auga água aqua water
فرٱ altum artu alto autu înalt haut naut alt alto alto altu alto alto alto alto high
ٱسب caballum caàddu cavallo cavaddu cal cheval caval cavall caballo caballo caballu cabalo cabalo cavalo cavaeo horse
ماْ ego deo io iu eu (io) je je jo yo yo yo you eu eu mi I
ٱنجوم دٱئن facere faghere fare fari (a) face faire far/fàser fer fer hacer facer fazer facer fazer far to do
آگر focum fogu fuoco focu foc feu fuòc foc fuego fuego fueu fuogo fogo fogo fogo fire
میٛناڤٱ insulam isula isola isula insulǎ île iscla illa isla/isola isla/ínsula isla ilha illa ilha isoea island
شیٛر(مایع) lactem latte latte latti lapte lait lach llet leit leche lleche lheite leite leite late milk
زڤون linguam limba lingua lingua limbǎ langue lenga llengua luenga lengua llingua lhéngua lingua língua lengoa tongue/language
هین ایٛما nostrum nostru nostro nostru nostru notre nòstre nostre nuestro nuestro nuesu nuosso noso nosso nostro our
نۏ novus noa nuovo novu nou neuf nòu nou nuebo nuevo nuevu nuobo novo novo novo new
پۊس pellem pedde pelle peddi piele peau pèl pell piel piel piel piel pel pele pée skin
بارۊݩ pluviam pròia, proìda pioggia chiuvuta ploaie pluie pluèja pluja plebia lluvia lluvia chuba chuvia/choiva chuva piova rain
ساْ (عدد) tres tres tre tri trei trois tres tres tres tres trés trés tres três tre three

دٱرسٱدیا[آلشتکاری]

نسبت زۊنا د ری نوفۊس ۶۹۰ ملیۊن کٱسی کاٛ د زۊنا رۊمی قسٱ می کٱن.

سرچشمٱ[آلشتکاری]