زوٙن کوردی

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
کوردی
کوردی . Kurdî . Kurdí . Кöрди
ھأچایە بییئنی د تورکیە، ئیران، عأراق، سوٙریە، أرمأنئستان، کوٙمأرە ڤولات آذأربایئجان
راساگە أفتونئشین آسیا
شومارە ھأچایە ڤأر ١٦-٣٠ مئلیوٙن کأس  (ڤیرگار سیش نی)
حوٙنئڤادە زوٙن
لئزڤیا
کورمانجی
سوٙرانی
گوٙرانی
ساموٙنە نیسأنئن عأرأڤی د ئیران و عأراق. لاتین د تورکیە، سوٙریە و أرمأنئستان
ڕأڤئشت جاڤأنئ یی
زوٙن میزوٙنکاری بییە آکادئمی زوٙن کوردی
رارینە یا زوٙن
ISO 639-3 Either:
ckb – سوٙرانی
kmr – کورمانجی
Idioma kurdo.PNG
راساگە یایی کئ ھأچایە ڤأریا کوردی ھان ئوٙچئ

زوٙن کوردی یئ گئل د زوٙنا ئیرانی أفتونئشین لئشک شومالیشە، ئی زوٙن د زوٙنا ،زازاکی،تالئشی و بألوٙچی فئرە نئزیکە. لئشکیا أصلی ئی زوٙن کئ دئمادار نیسأنئن و نیسموٙن دار بییئنئن لئزڤیا کورمانجی و سوٙرانی یئن.


سأرچشمە[ڤیرایشت]