زوٙن شئناسی

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری

زون شناسی دونسمنیه که وه وارسی و آگا بین د زون توجه می که.وه وه سوالیا اساسی چی زون چنه،چه جور کار می که و د چی راس بیه و آئمیا چه جور وایک قسه می کن، ساوایل چه جور قسه کردن یا میئرن توجه می که.همچنو دباره که چه جور هیل نوشت(رسم الخط) درس بیه قسه می که. دو دونسمنا ای دونسمنی بوئه د نوام چامسکی،پیر دوسور سور،پیتر ترادگیل و چنتا هنی نوم بوریم،د سده یا تازه ای دونسمنی فره پیشکرد کرده.

[۱]

سرچشمه یل[ڤیرایشت]

  1. https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C