زوٙن ئسپانیایی

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
زوٙن ئسپانیایی
español
ھأچایە بییئنی د ئمریکا لاتین،ئسپانیا
راساگە ئسپانیا، ئمریکا لاتین
شومارە ھأچایە ڤأر 407 مئلیوٙن کأس  (ڤیرگار سیش نی)
حوٙنئڤادە زوٙن
ساموٙنە نیسأنئن ھیل نئڤئشت لاتین
ڕأڤئشت جاڤأنئ یی
زوٙن میزوٙنکاری بییە Real Academia Española
رارینە یا زوٙن
ISO 639-3 Either:
es – ئسپانیایی
spa – ئسپانیایی
Countries with Spanish as an official language.svg
راستاگە یایی کئ ھأچایە ڤأریا زوٙن ئسپانیایی ھان د ئوٙچئ.

زوٙن ئسپانیایی یئ گئل د زوٙنا ھئن ئوروٙپایی لئشک لاتینە کئ ھأچایە ڤأریاش بیشدٙئر ھان د راساگە ئمریکا ھارگە.


ڤیرگارچە[ڤیرایشت]

ڤولات شئناسی قئصە کئردئن[ڤیرایشت]

نیسموٙن[ڤیرایشت]

آرئنگیا نیسموٙنی[ڤیرایشت]

نئڤیسیاریا جادیار ئی زوٙن[ڤیرایشت]

گابریئل گارسیا مارکئز[ڤیرایشت]

سأرچئشمە[ڤیرایشت]