زوٙن ئبری

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
ئبری


ئبریHebrew
شومارە ھأچایە ڤأر نئزیک ۷ مئلیوٙن کأس  (ڤیرگار سیش نی)
حوٙنئڤادە زوٙن
ساموٙنە نیسأنئن ألئفبا ئبری
ڕأڤئشت جاڤأنئ یی
زوٙن میزوٙنکاری بییە رأزئشتگا زوٙن ئبری ئسرائیل
رارینە یا زوٙن
ISO 639-1 he
ISO 639-2 heb
ISO 639-3 Either:
heb – ئبری نۊ
hbo – ئبری دئمادار

زوٙن ئبری (עברית گوتئن: ایوْریت)، یئ گئل د أندومیا زوٙنا سامی یە و ئی زوٙن ڤا زوٙنا عأرأڤی و آرامی ھوم ریشئ أ. نئزیک ڤئ ۷ مئلیوٙن کأس کئ بیشتئرشوٙ ھان د ڤولات ئسرائیل، یئ قأری دئشوٙ ھان د ئمریکا و کومولأیأکیا جیدی د سأرتاسأر دونیا ھأچایە ڤأر ئی زوٙنئن.

لئزڤیا[ڤیرایشت]

لئزڤ ئیرانی لزو سئفاردی کئ بیشتئر ھأچایە ڤأریا ب لئزڤ ھان د ڤولات ئسرائیل. لئزڤ أشکئنازی

ألئفبا ئبری[ڤیرایشت]

ألئبا ئبری 22 گئل نیسئسە دارە. ڤئنوٙ ألئفبا ھئل نئڤئست ئبری یئن:

ألئف- بئیت– گیمل – دالئت – ھئ – ڤاڤ – زأین – خئت – تئت – یود – کاف – لأمئد – مئم – نوٙن – سأمئخ – عأین – پئ - زادی – کوف – رئش – شین – تاڤ

سأرچئشمە[ڤیرایشت]