زون سیسیلی

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
درتیچ بیین زونا د ایتالیا؛ راساگه یایی که د ونو زون سیسیلی قسه بوئه وا رئن بنوش دیار بیینه.

زون سیسیلی یه گل د زونا رومی یه که د بهرجایایی د ولات ایتالیا هچایه ور داره. ای بهرجایا د ور گرته میناوه سیسیل و میناوه یا نزیک د وه، هارگه و مینجاون کالابریا، هارگه آپولیا و کامپانیا ئه.

سرچشمه[ڤیرایشت]